Bu Kategoridesiniz : / 14 Nisan 2017 Cuma 21:52

Hanefilik – Maturidilik Sempozyumu – Kastamonu Üniversitesi

SEMPOZYUM DAVETİ

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 05-07 Mayıs 2017 tarihinde Kastamonu’da IV. Uluslararası Şeyh Şa‘bân-ı Velî Sempozyumu’nu “HANEFİLİK-MÂTÛRİDÎLİK” başlığı altında düzenleyecektir.

Ayrıntılı Sempozyum Programı İçin Tıklayınız

DÜZENLEYEN KURUM

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DESTEKLEYEN KURUMLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kastamonu Müftülüğü

AMAÇ

Ebu Hanife’nin metodu ve düşünce tarzı etrafında şekillenen Hanefîlik, Ehl-i Sünnet içerisinde ilk sistemleşen fıkhî mezheptir. Hanefî mezhebinin sistemleşmesinde ve yayılmasında, Ebû Hanife’nin öğrencileri Ebû Yûsuf, Züfer b. Hüzeyl ve İmam Muhammed’in katkılarını da dikkate almak gerekir. Mezhebin hüküm vermede müracaat ettiği kaynaklar; Kitap, sünnet, sahabe kavli, icmâ, kıyas, istihsan ve örf şeklinde sıralanır. Mezhebin geniş kitlelere ulaşmasında; cami´, külliye ve medrese gibi kurumlarda mezhep görüşlerinin eğitim ve öğretiminin yapılması, ilim heyetinin güçlü olması, mezhepler arası ilmi tartışmaların düzenlenmesi, te’lif ya da şerh yoluyla kitabî bilginin yaygınlaştırılması etkili olmuştur. Hanefîlik, tarihi süreçte ilk olarak Bağdat ve Kûfe gibi şehirlerde kabul görmüş aynı zamanda birçok Müslüman devletin mezhebi olmuştur. Günümüzde ise daha çok Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Afganistan, Pakistan, Irak, Afrika ve bazı Orta Asya ülkelerinde benimsenmiştir. Bu bakımdan Hanefîlik; akli delillere, örfe, kamu faydasına, şahsi hak ve hürriyetlere ve hoşgörüye dayalı din anlayışı ile Müslüman dünyasında en çok tercih edilen mezhep konumuna ulaşmıştır.

İmam Mâturîdî, Ebû Hanife’nin görüşlerini geliştirmek suretiyle yeni bir kelamî sistem kurmayı başardı. Ebû Hanife’nin kendisi eser yazmadığından, fıkhî ve itikadi görüşleri Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve diğer öğrencileri tarafından bir araya toplandı. Abbasilerin ilk yüzyılında, Kufe, Hanefiliğin eğitim ve öğretim merkezi oldu. Ebû Hanife’nin fıkhî görüşleri, ilk önce daha çok burada geliştirildi ve yorumlandı. Daha sonra Doğu’da Horasan ve Maveraünnehir’de yayılmaya başladı. Emeviler döneminden itibaren bazı Mürcii şahsiyetlerin uğrak merkezi olan Semerkand’da Ebû Hanife yolunda olanların ilk ciddi faaliyetlerinin Ebû Mukatil es-Semerkandî ile başladığı görülmektedir. Bu faaliyetlerin yaygınlaşması ve devamlılığının sağlanması neticesinde Özbekistan’ın Semerkand ve Afganistan’ın Belh şehri, Hanefiliğin en güçlü merkezleri haline geldi. Bu durum günümüz için de geçerliliğini korumaktadır.

Mâturîdîlik ise, Ebû Mansur el-Mâturîdî’nin fikirleri etrafında teşekkül etmiş kelâmi bir düşünce ekolüdür. Mâturîdî ve onun fikirlerini benimseyenler, Mâverâünnehir’de yayılmaya çalışan Haricilik, Mutezile ve Şia’ya karşı önemli bir mücadele vermiştir. Mâturîdî, Ebû Hanife çizgisinde yetişen Hanefî âlimlerden ders almış ve bu alandaki düşüncelerini ifade eden pek çok eser yazmıştır. Bunlardan Kitabu’t-Tevhid ve Te’vilatu’l-Kur’an günümüze kadar ulaşmıştır.  Pezdevî, Sabunî, Saffar el-Buharî, Ömer en-Nesefî, Ebû’l-Muîn en-Nesefî, Ebû’l-Berekat en-Nesefî, İbnü’l-Hümam gibi âlimlerin katkılarıyla Maturîdî’nin fikirleri geniş coğrafyalara ve kalabalık kitlelere ulaştırılmıştır. Mâturîdî, Ebû Hanife’nin fikirleri etrafında teşekkül eden Ehl-i Sünnet inancını sistemleştirmeye muvaffak olmuştur. Onun sisteminde aklın önemli bir yeri vardır. Mâturîdî, kendine has bir bilgi nazariyesi geliştirmiş ve bu bilgi nazariyesini Tefsir, Fıkıh ve Kelam’a uygulamıştır. Mâturîdîlik, Samaniler döneminden başlayarak Orta Asya’da, Balkanlar’da, Anadolu’da, Irak ve Suriye’de yayılmış, özellikle Selçuklular döneminde onun fikirlerinin tesiri altında önemli alimler yetişmiştir. Osmanlılar döneminde de XV. asırdan itibaren Mâturîdî’nin fikirlerine ilgi artmış ve Mâturîdîlik düşüncesi tarihi süreçte özellikle Türkler arasında aklı ön plana alan Hanefilikle bir arada değerlendirilmeye başlanmıştır.
Mâturîdîlik, Hanefilikle birlikte, Horasan-Mâverâünnehir başta olmak üzere Orta Asya, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Türkistan, Malezya, Endonezya, Kafkaslar, Rusya, Türkiye, Orta Doğu ve diğer bölgelerde Müslüman olarak yaşayan geniş kitleler arasında yayılmış ve bu tesir bugünlere kadar devam etmiştir. Ebu Hanife ve İmam Mâturîdî Müslümanların meselelerine çare bulabilmek için aklı ve akıl yürütme metodunu geliştirip kullandıkları için onlara ve onların fikirlerini benimseyenlere akıl taraftarları denilmiştir. İmam Mâturîdî’nin öncülüğünde Semerkant’ta teşkil edilen ve daha sonraki takipçileri tarafından Türk toplulukları arasında yayılan Mâturîdîlik, Türk topluluklarının dini, içtimai ve medeni birliği için önemli bir rol oynamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI ve Kastamonu Üniversitesi himayelerinde Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen bu sempozyumun;

Muhteva bakımından Türk-İslam kültür eserlerini, fikriyat bakımından bu eserleri meydana getiren Türk-İslam alimlerine tesir eden, İslam coğrafyasındaki Müslüman kitleleri vahyin ve aklın şemsiyesi altında birleştiren, İslam’ın itikat değerlerine çok önemli bir bakış açısı kazandıran İmam-ı A’zam Ebu Hanife ve Hanefiliğin, İmam Mâturîdî ve Mâturîdîliğin doğru bir şekilde tanıtılması, anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasına, onların düşünceleri doğrultusunda Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirecek yeni teklif ve düşüncelerin değerlendirilmesine, bu hedefler doğrultusunda yeni projelerin ve çalışmaların başlatılmasına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

Ebu Hanife’nin Hayatı

Bir Mütekellim Olarak Ebu Hanife

Bir Fakih Olarak Ebu Hanife

Ebu Hanife’nin İman Anlayışı

Ebu Hanife’nin Din-Siyaset Anlayışı

Ebu Hanife’nin Ahlak Anlayışı

Ebu Hanife’nin Akıl anlayışı

Hanefiliğin nispet edildiği Ebu Hanife ve mezhebi

Hanefiliğin şekillenmesinde müessir olan temel faktörler

Hanefî mezhebinin doğuşunda ve gelişmesinde öne çıkan şahsiyet ve eserler

Hanefiliğin tarihi süreçte yayıldığı bölgeler

Hanefiliğin günümüzdeki coğrafî dağılımı

Hanefilik Hadis Taraftarları İlişkisi

İmam Mâturîdî’nin Hayatı

Bir Mütekellim Olarak İmam Mâturîdî

Bir Müfessir Olarak İmam Mâturîdî

Bir Fakih Olarak İmam Mâturîdî

İmam Mâturîdî’nin İman Anlayışı

İmam Mâturîdî’nin Bilgi Nazariyesi

İmam Mâtürîdi’de Din-Siyaset Münasebeti

İmam Mâturîdî’nin Ahlak Anlayışı

İmam Mâtürîdi’de Akıl-Din Münasebeti

Orta Asya’da Mâturîdîliğin Yayılışı

Ömer en-Nesefî ve Akaidinin Hanefilik ve Mâturîdîlikle Münasebeti

Mâturîdîliği Besleyen Dinî İçtimai Aidiyetler

Yesevîlik ve Nakşibendiliğin Hanefilik-Mâturîdîlikle İlişkisi

Alevi-Bektaşiliğin Hanefilik-Mâturîdîlik Münasebeti

Selçuklular Hanefilik-Mâturîdîlik

Osmanlı Döneminde Hanefilik-Mâturîdîlik

Tarihi Süreçte Hanefilik Mâturîdîlik Münasebeti

Hanefilik-Mâturîdîlik Üzerine Yapılan Araştırmalar

Günümüzde Hanefilik-Mâturîdîlik Anlayışı

Mâturîdîliğin doğuşu, gelişimi ve fikirleri

Mâturîdîliğin siyasi, kelâmî ve mezhebi boyutu

Mâturîdîliğin günümüzdeki coğrafî dağılımı

İmam Mâturîdî’nin Tasavvuf Anlayışı

Ebû Hanife’nin Tasavvuf Anlayışı

Azerbaycan’da Hanefilik-Mâturîdîlik

Kırgızistan’da Hanefilik-Mâturîdîlik

Kazakistan’da Hanefilik-Mâturîdîlik

Özbekistan’da Hanefilik-Mâturîdîlik

SEMPOZYUM ŞEREF KURULU

Prof. Dr. Nabi AVCI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Kastamonu Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepleri Tarihi Öğretim Üyesi

e-mail:  matalan@kastamonu.edu.tr

SEMPOZYUM TERTİP HEYETİ

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Doç. Dr. M. Nadir ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KIRIŞ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLMEZ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ

Öğr. Gör. Ahmad Nor Adeen KATTAN

Arş. Gör. Yusuf KOÇAK

SEMPOZYUM BİLİM VE HAKEM KURULU

Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN (Kastamonu Üniv. İlahiyat Fakültesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI (Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye)

Prof. Dr. Hasan ONAT (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Sönmez KUTLU (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA(Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN (Atatürk Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara – İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet ATALAN(Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN(Fırat Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Adem TUTAR(Fırat Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN(Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Hilmi DEMİR (Hitit Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN (Hitit Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ (Hitit Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Aşirbek Muminov, The L.N. Gumilev Eurasian National University, Astana/ KAZAKİSTAN

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT(Erciyes Üniversitesi, Türkiye )

Prof. Dr. Necdet Tosun (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet AK(Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye)

Prof.Dr. Bülent ÜNAL (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Şamşudin Kerim, Nur Mübarek Kazak-Mısır Üniversitesi, Almatı/KAZAKİSTAN

Prof. Dr. Osman Aydınlı(Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. Hülya Alper(Marmara Üniversitesi, Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim Maraş (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

Prof.Dr.Mehmet Dalkılıç (Kıklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)

Doç. Dr. Muratbek Mırzabekov, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkistan/KAZAKİSTAN

Doç. Dr. Burhan BALTACI (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye )

Doç. Dr. M. Nadir ÖZDEMİR(Kastamonu Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Kımbat Karatışkenova, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkistan/KAZAKİSTAN

Doç. Dr. İsmail ŞIK (Çukurova Üniversitesi, Türkiye )

Doç. Dr. Cavid Kasımlı, Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü,  Bakü/AZERBAYCAN

Doç. Dr. Mehmet ÜMİT (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye)

Doç. Dr. Ali Avcu (Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Zikiria Zhandarbek,  Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Türkistan/KAZAKİSTAN

Doç. Dr. Zaylabidin Acımamatov, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,  OŞ/ KIRGIZİSTAN

Doç. Dr. Şovosil Ziyadov, İmam Buhari Uluslararası Merkezi, Semerkant/ÖZBEKİSTAN

Yrd. Doç. Dr. Moneer Gomaa MOHAMED (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye )

Yrd. Doç. Dr. İhab Said IBRAHIM, (Kastamonu Üniversitesi, Türkiye )

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Arş. Gör. Yusuf KOÇAK (Kastamonu Üniversitesi)

Arş. Gör. Beyza Aybüke DEVECİ (Kastamonu Üniversitesi)

Arş. Gör. Halil İbrahim GÖRGÜN(Kastamonu Üniversitesi)   

Arş. Gör. Erhan Salih FİDAN (Kastamonu Üniversitesi)

Arş. Gör. Nuran SARICI (Kastamonu Üniversitesi)

Sempozyum Yazım Kuralları 

Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

Bildiri özetleri, Tebliğ Özeti Formu kullanılarak e-posta ile gönderilmelidir. Katılımcılar Tebliğ Özeti Formu ile birlikte özgeçmişlerini de göndermelidirler. Şehir dışından gelen katılımcıların konaklama giderleri, Sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

YAZIM KURALLARI

Akademik bir toplantıya sunulacak bildirilerin usul ve esasları bellidir. Bildirilerin başka bir yerde sunulmaması ve yayınlanmaması gerekir. Akademik, orijinal bilgiler veya yeni bir sentez ihtiva etmelidir. Bildirilerin yazım teknikleri aşağıda verilmiştir. Meslektaşlarımızın bu usullere uygun olarak bildirilerini hazırlamaları, sempozyum kitabının kısa zamanda yayınlanması bakımından önemlidir.

Yazım Teknikleri/Paper Guidelines

1.Yazılar A4 boyutunda hazırlanır. Kenar boşlukları üstten 2,5 alttan 2,5, iç kenar 2,5, dış kenar 2,5 cm. olacaktır. İlk sayfada üsten 2 cm. boşluk bırakılır.

Writings should be in A4 size. Margins should be set for 2,5cm at the top and bottom, 2,5cm on the left and right. 2cm margin should be set at the top in the first page.

2. Yazılar PC bilgisayarda Microsoft Word programında 11 punto Times karakteri ile tek satır aralıklı olarak yazılır. Özetler 10 punto, yazı içindeki tablolar, fotoğraflar ve şekil adları ile dipnotlar 9 punto ile yazılır. Kaynaklar listesi satır başlarında 1,0 cm boşluk bırakılarak asılı paragraflar halinde 10 punto ile yazılır.

Writings should be written on PC by using Microsoft Word program, 11-point typeface Times New Roman font and one line height. Abstracts should be in 10-point typeface. Tables, pictures, figures and footnotes should be in 9-point typeface. The reference list should be written in hanging indents (1,0cm margin ahead) and 10 point typeface.

3. Bildirinin başlığı ilk sayfanın başına kalın 14 punto büyük harflerle sayfa ortalanarak yazılır. Türkçe başlığın altına yabancı dilde başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Bildiri İngilizce ise İngilizce başlığın altına Türkçe başlık ilk harfler büyük diğerleri küçük olarak yazılır. Metin içindeki başlıklar öncesinde 12 punto sonrasında 6 punto boşluk bırakılır.

The title of the paper must be written in 14 point with capital letters at the center. Beneath the Turkish title, foreign title is written, only the initial letters are capitalized. If the paper is in English, under the foreign title, Turkish title is written with initial letters capitalized. It should be 12 point spaces before a heading within the text and 6 point spaces after it.

4. Başlıktan sonra 12 punto aralık verilerek yazar ad(lar)ı unvansız olarak sayfa ortalanarak yazılır. Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta (e.mail) adresi dipnot olarak belirtilir.

Author’s name without academic title should be written after headline with 12-point space and centered on the page. Academic title, the institution and e-mail address should be indicated as footnote.

5. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk sayfanın altında dipnot olarak belirtilir.

If the study carried out with the support of any institution, the institution’s name should be indicated as a footnote at the bottom of the first page.

6. Yazar adından sonra 12 punto boşluk bırakılarak Türkçe ve İngilizce 150 kelimeyi geçmeyen özet yazılır ve yazının ana konusunu tanımlayan anahtar kelimeler bu özetlerde belirtilir.

An abstract in Turkish and English will be written after the author’s name with 12 point space and not exceeding 150 words, also the keywords which describe the main subject of the article will be stated in this abstract.

7. Sayfa sınırlaması olmamakla birlikte bildiri; tablo, şekil ve fotoğraf ve kaynaklar dahil 20 sayfayı geçmemelidir. Bildirinin toplam boyutu 5 mb’ı aşmamalıdır.

Although there is not a page limit; papers should not exceed 20 pages including table, figure, pictures and reference list. Total size of article should not exceed 5mb.

8. Şekil, tablo ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanıp metin içinde ya da sonunda sayfa boyutlarını (14×20 cm.) aşmayacak şekilde yerleştirilir. Bildiride yer alan fotoğraf ve şekillerin çözünürlüğü düşük olmalıdır.

Figures, tables and pictures should be prepared in digital and shown in the text or at the end of the page without exceeding page dimensions (14x20cm). Pictures and figures in the text should be in low resolution.

9. Tablolar, şekiller ve varsa ekler içlerinde numaralanmalı ve başlık verilmelidir.

Tables, figures and any appendices in the text should be numbered and entitled.

10. Atıfta bulunulan kaynaklar metin içinde (APA tekniğiyle), yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde gösterilir (Genç: 2000, 123). Açıklamalar ise sayfa altında dipnot olarak verilir. Sözel kaynaklar için de ilgili kurallara uyulur.

Cited references in the text should be written according to APA style. Author’s surname, publication year and page number should be indicated in parenthesis. For example (Genç: 2000,123). Clarifications should be indicated as footnote at the bottom of the page. Same rules are valid for also verbal sources.

11. Metin içinde değinilen bütün kaynaklar makalenin sonundaki kaynaklar bölümünde yazar soyadına göre alfabetik olarak dizilir. Kaynakların önüne sıra numarası konulmaz ve diğer bibliyografya kurallarına uyulur.

All resources cited in the text should be alphabetized according to author’s surname in the reference list at the end of the paper. Rotation number should not be put in front of the references and other bibliography rules are valid.

ÖNEMLİ TARİHLER (SEMPOZYUM TAKVİMİ)

Sempozyum İlanı-08 Kasım 2016

Özet Gönderilmesi İçin Son Tarih-01 Ocak 2017

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı-15 Ocak 2017

Bildiri Metinlerinin Gönderilmesinin Son Tarihi-30 Mart 2017

Programın İlanı-15 Nisan 2017 – Sempozyum Programı için tıklayınız

Sempozyumun İcrası-05-07 Mayıs 2017

Sempozyum Yeri- Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu

Kabul Edilen Tebliğler

1-Prof. Dr. Sönmez KUTLU-Türkiyede Maturidilik üzerine Yapılan Çalışmaların Tahlil ve Değerlendirmesi

2-Prof. Dr. Mehmet ATALAN-Ebu Hanife ve Ca’fer es-Sadık

3-Prof. Dr. Mehmet EVKURAN-Din Niçin Gönderildi?-Hanefî-Matüridî Düşüncede Hayatın Anlamı ve Dinin Amacı Üzerine-

4-Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ-Ebü’l-Mu‘În En-Nesefî’nin Kötülük Problemi Üzerine Düşüncelerinin Kelâmî Açıdan Bir Tahlili

5-Prof. Dr. Osman KARADENİZ -Ebu Hanife’nin Akılcılığı

6-Prof. Dr. Muammer ESEN-Maturidi Epistemolojisi; Taklid Eleştirisi Bağlamında Geliştirdiği Bilgi Kuramı

7-Prof. Dr. Hatice K. ARPAGUŞ-Matürüdilik Ve İrade-İ Cüz’iyye Meselesi

8-Prof. Dr. Cemal TOSUN-Bir Hanefi Alimi Burhaneddin Zernuci’nin Eğitim Görüşleri

9-Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ-Ebû Hanîfe’nin İnançla İlgili Meselelerdeki Hükümler(in)de Temsîl-Mesel’in Yeri Ve İşlevi

10-Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK-Orta Asya’da Hanefilik-Maturidiliğin Çağdaş Bir Temsilcisi Olarak Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf

11-Prof. Dr. İbrahim COŞKUN-Sünnî Paradigmanın Yenilenme İhtiyacı Ve Küresel Dünyada Hikmet Odaklı Maturidî Paradigma Oluşturmanın Gereği Üzerine Mülahazalar

12-Prof. Dr. İshak ÖZGEL-Bazı Çağdaş Tartışmalar Açısından Mâturidî’nin Tevîlâtü’l-Kur’ân’ı

13-Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ-Maturidi Çağında Türkistan

14-Prof. Dr. İbrahim MARAŞ-Farabi Ve İbn Sina Üzerinden Maturidi’yi Okumak: Sudur-Tekvin İlişkisi

15-Prof. Dr. İsmail ERDOĞAN-Maturidinin Aristoculara Yönelttiği Eleştiriler

16-Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ-Memlük Sultan Ve Emîrlerinin Hanefîliğe Tutkunluğu Üzerine

17-Prof. Dr. Adem TUTAR-Ebu Hanife’nin Din-Siyaset İlişkisi Açısından Konumu

18-Prof. Dr. Mustafa BAKTIR-Ebu Hanife Ve Hile-i Şeriyye Meselesi

18-Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ-Horasan’da Mâturîdî-Şii İlişkileri

19-Prof. Dr. Nuri TUĞLU-İmam Mâturîdî’de Sahabe Anlayışı

20-Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK-Hukuki Tutarlılık Bağlamında Ebû Hanîfe’nin İstihsan Anlayışı

21-Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ-Hanefi Mezhebini Anlamak

22-Prof. Dr. İsa ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Birol YILDIRIM-Hanefî-Mâturîdî Ekolünden Gelen Şeyh Ahmed Sirhindî/İmâm-I Rabbânî’nin Üç Alandaki Mücâdelesi (Râfizîlik-Dinlerin İttihâdı-Vahdet-İ Vücûd)

23-Prof. Dr.Mehmet Necmeddin BARDAKÇI-Fakr ve Gınâ Terimleri Çerçevesinde  Mâturîdî’nin Zühd Anlayışı

24-Prof.Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA-Erken Dönem Hanefi GeleneğindeBir Sufi: Ebû Mutî Mekhul en-Nesefî ve Kitâbu’l-Lü’lü’iyyât’’ı

25-Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ-Maturidi’nin Duyular ve Tecrübeye Dayalı Bilgi Hakkında Görüşleri Üzerine

26-Prof. Dr. Nasi ASLAN-Ehl-i Re’y Olarak Hanefîlik ve Re’yin Sınırları -İbâdetler Bağlamında Şâfi‘î Mezhebiyle Bir Mukayese-

26-Prof. Dr. Hulusi ARSLAN-Maturîdî’debİnsanın Yaratılış Hikmetleri

27-Prof. Dr. Ahmet AK-Mâturîdî’nin Eserlerinde Ebû Hanife’nin İzleri: Şefaat Anlayışı Örneği

28-Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER-İslâm’ın bir din olarak benimsenmesi ve yayılmasında imam Müturîdî’den hoca Ahmet Yesevî’ye: vasat bir ümmet projesi

29-Prof. Dr. Yusuf  BENLİ-Ebû Hanîfe’nin sahabe anlayışının Ehl-i Sünnet’in temel görüşlerine etkileri

30-Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM-İmam Matüridi’nin Ceza Hukukuna dair Âyetlerle İlgili Farklı Yorumları

31-Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU-Candaroğulları Beyliği Zamanında Kastamonu’da Hanefilik

32-Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN-Maturidi Düşüncede Bireysel Otonomi ve Otorite İlişkisi

33-Prof. Dr. Hülya ALPER-Şemseddin es-Semerkandî’de Allah’ın Fiili Sorunu: O Mucib bi’z-Zât mıdır? Fâil bi’l İhtiyâr mıdır?

34-Doç. Dr. Şahin AHMETOĞLU-Azerbaycan’da Hanefilik-Maturidilik

35-Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN-Şii Kaynaklarda Ebu Hanife Algısı: Dinin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Ebu Hanife’ye Yönelik Suçlamalar

36-Doç. Dr. Mehmet ÜMİT-Hanefiler Ve Zeydilerin İlişkileri Üzerine

37-Doç. Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV-Kırgızistan’da Hanefilik

38-Doç. Dr. Bekir TATLI-Çağını Aşan Bir Bilge: Haber-i Rasul ve Beş Gayb Meselesine Yaklaşımı Bağlamında İmam Maturidi

39-Doç. Dr. Ömer ÖZPINAR-Hadis Taraftarları ile Hanefilerin Sünnet ve Hadis kavramlarına yaklaşım farkı

40-Doç. Dr. Ahmet İNANIR-Ekmeleddin el-Bâbertî’nin “en-Nüketü’z-Zarîfetü fî Tercih-i Mezhebi Ebî Hanîfe” Adlı Risalesi Bağlamında Hanefiliğin Önemi ve Türkler Açısından Stratejik Değeri

41-Doç. Dr. Muharrem ÖNDER-Hanefi Mezhebinde Fukahanın Bilgi Yönünden Tasnifi

42-Doç. Dr. Naile SULEYMANOVA-Azerbaycan’da Hanefiliğin öne çıkan şahsiyetleri

43-Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK-Hanefî Geleneğinde Usûl-Füru İlişkisi ve Kelâm-Fıkıh Usûlü Etkileşimi Bağlamında İmâm Mâtürîdî

44-Doç. Dr. Ali AVCU-Maveraünnehir hanefi hukukçularının İsmailîlik algılarına bir bakış

45-Doç. Dr. İsmail ŞIK-Memlukler Dönemi Bir Hanefi Tabakatı Necmeddin Tarsusî Ve “Urcûze Fî Vefeyâti’l-A’yân Min Mezhebi Ebî Hanîfeti’n-Nu’mân”

46-Doç. Dr. Burhan BALTACI-Maturîdî’nin Tefsir-Te’vil Ayırımının İmkânı Üzerine

47-Doç. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR-Abbasi Halifesi Ebu Ca’fer el-Mansûr ve Ebu Hanîfe İlişkileri Bağlamında Ulema-Ümera İlişkilerine Bir Bakış

48-Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz-Hanefîlik ve Mâturîdîlik Üzerine Yapılan Arapça Araştırmalar Tahlil ve Değerlendirme

49-Doç. Dr. Hamidullah AMİNOV -Şeybanilar Döneminde Hanefilik

50-Doç. Dr. Masudkhon İSMAİLOV-Hâce Muhammed Pârisâ’nın  “Faslu’l- Hitâb” Eseri: Hanefilik-Mâturîdîliğe Tasavvufi Bakışlar 

51-Doç. Dr. Timur KUZUKULOV-Kırgızistan’da Hanefî-Mâturîdîliği Toplumsal siyaset Açısından Dinî tehlikeye Karşı bir Değer Olarak ele Alınması

52-Doç. Dr. Kamil KÖMÜRCÜ-Kelamdaki “İstidlal Biş’ş-Şahid Ale’l-Gaib” Metoduna Maturidi’nin Yaklaşımının Mantıksal Analizi ve Değeri

53-Doç. Dr. Celal BÜYÜK-Ebu Hanife’nin Sıfatlar Problemine Yaklaşımı

54-Doç. Dr. Hammet ARSLAN-Maturidi’nin Eleştirdiği “Sümeniyye” Budizm Midir?

55-Doç. Dr. Tahir ULUÇ-Mâturîdî’nin Filozofların Âlemin Kıdemi Görüşünü Eleştirisi

56-Yrd. Doç. Dr. Mehmet KALAYCI-Buhara’dan Kastamonu’ya Uzanan Bir Mecmua: Maturidi-Hanefi Literatürün Anadolu’ya Taşınma Sürecine Dair Bazı Tespitler / A Majmua Extending

57-Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR-Hanefî-Mâturîdî Düşüncesine Filozofların Etkisi

58-Yrd. Doç. Dr. Habip DEMİR-Günümüz İran Hanefileri ve İran’da Hanefilik-Maturidilik Çalışmaları

59-Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR-Hanefi Mezhebi Fakihlerinden İbn Abidin’in ‘Şerhu Ukudi Resmi’l-Müfti” Risalesinin İfta Usulü Bakımından Değerlendirilmesi

60-Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KIRIŞ-Candaroğlu İsmail Bey’in Hanefi Mezhebine Göre Telif Ettiği “Hulviyyât” Adlı Eserde “Sünnet” Algısı

61-Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK-Hanefî-Mâturîdî Gelenekte Hukuk Ahlâk İlişkisine Dâir Nâdir Bir Yazma “Kitâbü’l-cem”

62-Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYKAÇ-Mâturîdî’ye Nisbet Edilen el-Usûl Adlı Eserin Yazma Nüshalarının Değerlendirilmesi

63-Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN-Ebû Hanîfe’de Ortaya Çıkan Zühd Ve Takvâ Anlayışının Mâtürîdî Kelâmına Yansımaları

64-Yrd. Doç. Dr. Emine ÖĞÜK-Kelam İlminde Bilgi Anlayışının Oluşmasında Mâtürîdî’nin Rolü

65-Yrd. Doç. Dr. Nail KARAGÖZ-Candaroğlu İsmail Bey’in Hulviyyât Adlı Eserinde Ebu Hanife Ve Hanefilik Vurgusu

66-Yrd. Doç. Dr. Lütfü CENGİZ-Maturidîlere Göre Allah’ı Bilmenin (Marifetullah) Teklif- Mesuliyet Bağlamında Değerlendirilmesi

67-Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK-Hanefi Maturidi Geleneğinde Kelamın Felsefileşmesi Ve Şemsüddin Es-Semerkandi’nin Mezhebi Üzerindeki Spekülasyonlar

68-Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇOŞAR-Maturidilik Bağlamında İslam Düşüncesinde Kelam Felsefe İlişkisi

69-Yrd. Dr. Salih AYDIN-İmam Maturidi’de “Ezel” İle “Ebed”in Farkı

70-Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL-Maturidi’ye Göre İnsanda Estetik Anlayışın Şekillenmesi

71-Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DAŞ-Belgelerin Işığında Selçukludan Günümüze Anadolu’da Hanefilik

72-Yrd. Doç. Dr. Şükrü MADEN-Te’vîlâtü’l-Kur’an Adlı Tefsiri Bağlamında Ebû Mansur el-Mâturîdi’ye Göre Cihadın Meşruiyyet Şartları

73-Yrd. Doç. Dr. Şenol SAYLAN-Hanefi Şürût Literatürü

74-Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖREGEN-Ebu Hanife’nin Sünni İslam Kelamının Oluşumuna Etkisi

75-Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN-Hint Alt Kıtasında Hanefî Geleneği: Bâbürlüler Dönemi

76-Yrd. Doç. Dr. Hamit SEVGİLİ-Buhârî’nin “İkrâh” Konusunda Hanefî Fukahâsına Yönelik Eleştirileri

77-Yrd. Doç. Dr. Ayhan AK-Hanefilerin Teferrüd Ettikleri Görüşleri Ekseninde Mezhep Düşüncesinin Nevi Şahsına Münhasır Yapısının Analizi

78-Yrd. Doç. Dr. Mehterhan FURKANİ-Afganistan’da Hanefîlik

79-Yrd. Doç. Dr. Muhyettin İĞDE-Hanbelilerin Hanefilere Bakışı

80-Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ-Bir Hanefi Fakihi Olarak İmam Matürîdî

81-Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR-Farklı Ebu Hanife Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefiler Örneği

82-Yrd. Doç. Dr. Eyyup AKDAĞ-Ebû Hanîfe’ye Nisbet Edilen El-Vasiyye Adlı Eserin Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Yazma Nüshalarının Değerlendirilmesi

83-Yrd. Doç. Dr. ŞABAN ERDİÇ-Ebu Hanife’nin Siyaset Anlayışına Sosyolojik Bir Yaklaşım

84-Yrd. Doç. Dr. Süleyman PAK-İmam Mâturîdî’nin Te’vilatü’l-Kur’an Adlı Eserinde Müşkil Ayetleri Telifi

85-Yrd. Doç. Dr. Yakup BIYIKOĞLU-Mâturîdî’nin Tefsirciliği Bağlamında Müteşabih Ayetleri Te’vil Yöntemi

86-Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜL-Maturidi Tefsirinde(Te’vilatu’l-Kur’an’da) Siret-Nüzul İlişkisi

87-Yrd. Doç. Dr. Rıza KORKMAZGÖZ-Mâtürîdi’de Tarihin Teolojik Yorumu

88-Eyüp ÖZTÜRK-Âhir Zaman Beklentilerinin Mezhebî Adidiyetlere Yansıması: Ali el-Kârî el-Herevî’nin el-Meşrebu’l-Verdî fî Mezhebi’l-Mehdî İsimli Risalesi Işığında Mehdî’nin ve Hz. İsa’nın Hanefîlikle İlişkisine Dair İddialar 

89-Yrd. Doç. Dr. İsmail BULUT-İmam Mâturîdî Perspektifinden Hz. İsa

89-Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK-Dini İnancın Rasyonelliği Bağlamında Fideizmden Rasyonelliğe Ebu Hanife’nin İman Anlayışı

90-Dr Ghulam HUSSAİN -Imam Abu Hanifa – Life , Legacy and Methodology (Istihsan)

91-Dr. Okilov Saidmukhtor SAYDAKBAROVİCH -İmam Maturidiyi Kolay Anlamada Abu-L Mu’in Nesefi’nin ‘Bahr El-Kalam’ Eserinin Rölü

92-Dr. Nusret ABAZİBRA-Ebu Hanife’ye Göre İman’ın Tanımı

93-Arş. Gör. İhsan TİMÜR-Selefi Çevrelerin el-Akidetu’t-Tahaviyye Üzerinden Hanefi Akaidine Sızma Girişimleri

94-Arş. Gör. Dr. Huzeyfe ÇEKER-Ebû Hanîfe’nin Hayatını İbn Hacer el-Heytemî’nin Kayıp Bilinen Bir Eserinden Okumak

95-Arş. Gör. Nagihan EMİROĞLU-Memlük Dönemi Hanefî Muhaddisleri Ve Şafii Muhaddislerle Münasebetleri

96-Arş. Gör. Fikret ÖZÇELİK-Cerh ve Ta’dîl İlmi Bağlamında İmam Ebû Hanîfe ve Arkadaşlarına Yöneltilen Eleştirilerin Analizi

97-Arş. Gör. Muhammed Eşref AYTAÇ-Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’da Mu’tezile’yi Tenkit Metodu (Aslah Prensibi Bağlamında Bir Çalışma)

98-Arş. Gör. Adem GÖRMÜŞ-İmâm Mâturîdî’nin Mecazî Te’villerinin Kur’ân’ın Doğru Anlaşılmasına Katkısı

99-Umarov Shukurillo XURSANMURODOVİCH -The Hadıth Moturıdıy’s  “Kıtab-u-Tawhıd” The Scıentıfıc Role Of Importance Of The Theology

100-Tohir EVADULLAEV-Hanefî-Mâtürîdîliğin İlk Temsilcisi Olarak İsmail Es-Saffâr Buhari

İletişim

Arş. Gör. Yusuf KOÇAK-0 366 280 27 20

Arş. Gör. Beyza Aybüke DEVECİ-0 366 280 27 27

Arş. Gör. Halil İbrahim GÖRGÜN-0 366 280 27 17

Arş. Gör. Erhan Salih FİDAN-0 366 280 27 28

Arş. Gör. Nuran SARICI-0 366 280 27 26

E-posta: ssv.sempozyum@kastamonu.edu.tr

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ – Telefon : 0 366 2802717, 2720, 2726, 2727, 2728, 2734. – KASTAMONU

Kaynak Site İçin Tıklayınız

 benzer haberler

Bir Türk Alimini Tanıyalım – Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın  

Bir Türk Alimini Tanıyalım – Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Felsefe Çocuk Ruhunu Korumaktır – Sosyal Bilimlerde Yılın En Başarılı Projesi 2019  

Felsefe Çocuk Ruhunu Korumaktır – Sosyal Bilimlerde Yılın En Başarılı Projesi 2019

Türk Dünyasının Aksaçlısı Bilge Lider Nursultan Nazarbayev Türk Keneşi Onursal Başkanı İlan Edildi  

Türk Dünyasının Aksaçlısı Bilge Lider Nursultan Nazarbayev Türk Keneşi Onursal Başkanı İlan Edildi