TEFSİR

TEVİLATÜL KURAN ÇERÇEVESİNDE MATURİDİNİN MÜTEŞABİH AYETLERİ ANLAYIŞI MUTEZİLE GÖRÜŞÜNE TEMEL TEŞKİL EDEN AYETLERİN TAHLİLİ KURAN’A GÖRE AKIL ve AKILCILIĞININ KURAN TEFSİRİNE ETKİSİ İMAM MATURİDİ’NİN KİTABÜT-TEVHİD ADLI ESERİNDEKİ İTİKADİ AYETLERİN YORUMU HZ. ALİ’NİN KURAN TASAVVURU VE AYETLERİ TEFSİRİ

DEVAMINI OKU

HADİS

KAZA VE KADERLE İLGİLİ HADİSLERİN İNCELENMESİ İLK DÖNEM KELAM KAYNAKLARINDA EHLİ KİTAP ANLAYIŞI HZ.İSA’NIN NÜZULÜ MESELESİ, DİNİ ve POLİTİK YAKLAŞIMLAR HZ.PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE KADER KAVRAMI HANEFÎ FIKIHÇILARININ BUHÂRÎ’DEN ALMADIKLARI AHKAM HADİSLERİ AKIL İLE İLGİLİ HADİSLERİN TESPİT ve TENKİDİ

DEVAMINI OKU

KELAM

MATURİDİ’NİN MUTEZİLE ELEŞTİRİSİ MATURİDİ’NİN KELAM SİSTEMİNDE EHLİ KİTAP ANLAYIŞI MATURİDİ’DE ALLAH-ALEM İLİŞKİSİ EBU HANİFE’NİN KADER İNSAN FİİLLERİ ve BÜYÜK GÜNAH HAKKINDA GÖRÜŞLERİ SEYYİD BEYİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ ve HİLAFET HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ CESSAS’IN NESİH ANLAYIŞI

DEVAMINI OKU

İmam-ı A’zam Ebu Hanife Kimdir ? Hanefilik Nedir ?

ebu hanife kimdir hanefilik nedir

Okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. İmam-ı A’zam Ebu Hanife Kimdir ? Hanefilik Nedir ? *** Ebû Hanîfe, İslam ilim ve düşünce geleneğinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Geliştirdiği hukuk sistemi ve etkileri dikkate alındığında, katkılarının sadece İslam dünyası ve Müslümanlar ile sınırlı kalmadığını, başka kültür ve medeniyetlere de uzandığını söylemek mümkündür. Bu nedenle Ebû Hanîfe sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak bir değeri olarak kabul edilmelidir. Bununla beraber, yaşadığı dönemden itibaren gerek düşünce sistemi, gerekse kişiliği ile ilgili olarak değişik ithamlara maruz kalmış ve hayatının bir kısmını hapiste geçirmiştir. İslam medeniyetinden çıkmış…

DEVAMINI OKU

Maturidi-Yabancı Kaynaklar

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 THE IDEA OF SUBECTİVE FAITH IN AL-MATURIDI_S THEOLOGY-YASİN RAMAZAN BAŞARAN THE AUTHENTİCİTY OF THE MANSUCRPT OF MATURİDİ_S KİTAB AL-TAWHİD-A RE-EXAMİNATİON-M.SAİT ÖZERVARLI SMALL THEOLOGİCAL DİFFERENCES, PROFOUND PHİLOSOPHİCAL İMPLİCATİONS-NOTES ON SOME OF THE CHİEF DİFFERENCES BETWEEN THE ASH_ARİS AND MATURİDİS-HİKMET YAMAN ABU MANSUR AL-MATURİDİ AND SAİNT THOMAS AQUİNAS-THE COMPARATİVE PERSPECTİVE-AGATA WOJCİK-LUKASZ WOJCİK –THE DOCTRINES OF THE MATURIDITE SCHOOL WITH SPECIAL REFERENCE TO AS-SAWAD AL-A’ZAM OF AL-H.A KIM AS-SAMARQANDI -THE DISAGREEMENTS BETWEEN THE ASH‘ARIS AND MATURIDIS –TRENDS OF STUDY ON TA’WILAT AHL AL-SUNNAH BY ABU MANSUR AL-MATURIDI…

DEVAMINI OKU

Tevilatul Kuran-Arapça

Mâturîdî, Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Mezhepler ve Kıraat konusunda çok sayıda eser bırakmıştır. Ancak bunlardan pek çoğu, korunamamış;  istilalar, göçler, doğal afetler, maddî imkansızlıklar ve diğer sebeplerle kaybolmuştur. Kaybolanların çoğunluğunu, Mutezile, Haricîler, Rafızîler ve Şiî-Karmatîleri eleştirmek için yazdığı eserlerle Fıkıh ve Fıkıh Usûlü ile ilgili eserleri oluşturmaktadır. Onun eserlerinden, 40 yakın yazması bulunan Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı tefsiriyle  dünyada tek  yazma nüshası bulunan Kitâbu’t-Tevhîd adlı kelamî eseri bize ulaşabilmiştir.  Bu iki eser arasında ilmî üslup, meselelere yaklaşım tarzı, ileri sürülen fikirler ve bunların temellendirilmesi itibariyle tam bir tutarlılık söz konusudur. Te’vîlât  adlı tefsirin,…

DEVAMINI OKU