ADALET (3)

 EDEPSİZLİK ETMEYİN!

“Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”(Nahl 90. Ayet)

FAHŞA: Çirkinliler, zina gibi şehvetlere uymada ifrat(aşırılık) ile ilgili olan günahlardır ki; Türkçede edepsizlikler diye ifade edilir.Bunlar, insanların en çirkin durumlarıdır. Allahu Teâlâ, bu çirkin fiilin, yani zina gibi işlerin toplum için çok tehlikeli bir hastalık olduğunu beyan ediyor. O fiili değil yapmak, ona yaklaşılmasını dahi yasaklayarak şöyle buyuruyor.

            “Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o rezilliktir, kötü bir yoldur.”

Fahiş olanlar Allah’ın koyduğu hududu, sınırı aşan anlamına gelir. Fahşa ile ilgili yapılan bütün tariflerin ortak noktası sözde ve fiilde haddi aşan taşkınlıklar olduğunu görüyoruz.Bizim günlük hayatımızda da ‘fahiş fiyat’ veya ‘fahiş hata’ gibi kullanılır.

Hak ve sınırların tecavüz edildiği her yerde, anlatılan bu mana vardır. Hak edene hak ettiğinin verilmediği, hak etmeyenlere mevki ve makamların verildiği, haksızlıkların hüküm sürdüğü, ar ve namusların ayaklar altına alındığı bir zamanda bu konunun anlaşılması zor olmasa gerektir.

MÜNKER-KÖTÜLÜK: Kötülük dinen yasaklanmış her şeydir. Her fahşa aynı zamanda bir münkerdir. Münker, kötü söz ve tavırlar içerisinde başkalarının hak ve hukukunu ihlal edici olanlar; bu fiiller ve bu fiilleri işleyenler toplumun huzur ve birlikteliğini etkileyici tehlikeler olarak dikkat çekilmiştir.

BAĞY-ZULÜM: Zulümden maksat ise, böbürlenmek, haksızlık yapmak ve haddi aşmak demektir. Kişinin zulme hazır durumda bulunduğu haleti belirtir. Zulümle maksada uzanma isteği anlamına gelir.

            Buna göre fahşa , münkerin, münker de bağy’in (zulmün) kaynağıdır.

Allah u Teâlâ Hazretleri çalışmasını azda olsa yapmaya çalıştığımız, ayeti kerimede verilen öğütleri hakkıyla yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin, bizim için kolaylaştırsın.

            Yasaklananlardan da bizleri korusun muhafaza eylesin. Amin

Hazırlayan: Yusuf KOCATÜRK

İlgili Yazılar