MÂTÜRÎDÎLİĞİN TÜRK DÜNYASINDAKİ MEDENİYET ARAYIŞLARINA KATKISI

Günümüzde her ne kadar siyasî birliktelik arz etmese de, doğusu Çin sınırları içinde yer alan Doğu Türkistan bölgesinden başlayıp, çoğunluğu Rusya sınırları içinde kalan ve batı hududu Balkanlara kadar uzanan, kuzey sınırları Sibirya steplerinden başlayıp, güney hudutları Hindistan’ın kuzey uçlarına kadar uzanan bir Türk Dünyası bulunmaktadır. Asya kıtası içinde yer alan bu coğrafyanın tarihteki adı Türkistan’dır. Bu bölgede yaşayan insanların, kendilerini bazı alt isimlerle kendilerini tanımlasalar da, ortak isimleri Türk’tür. Bazı küçük istisnaları ile birlikte Türklerin dinleri, mezhepleri, dilleri, örf ve adetleri hemen hemen aynıdır. Üzerinde yaşadıkları coğrafyada Türkler, tarih…

DEVAMINI OKU

El Yazma Eserler Kaynakçası

Akkirmani,Muhammed ,Risale fi meşiyyeti’llah ,Süleymaniye  Ktp ,Fatih Böl:Nu:5353/2,v. 10b -11a.(Meşiat  konusunda Maturidi  ve Eşari  arasındaki farklılığı ele alan Osmanlıca  iki varaklık bir risale ) Akkirmani,Muhammed ,irade-i cuziyye  risalesi,Süleymaniye Ktp ,seres bölümü  Nu:3853;Süleymaniye Ktp,Hacı mahmud Efendi,Nu:1711 Alauddin Zade el-Hanefi,Muhammed b.Bahauddin b.lutfullah,el-Kavlu’l-fasl,Daru’l-kutub el-Mısrıyye,ilmu’l-Kelam,Nu:282,Mikrofilm Nu:40980. Ankaravi,Kasım Efendi,el-irade el-cuziyye,Austrian National Library,Yazma( N.F.266), v.16b-17a. Anonim,Sıfatu’s-sunne ve’l-cema’a,(el-Hasiri,Muhammed b. İbrahim,el-Havi fi’l-fetava içinde)Süleymaniye Ktp,Hekimoğlu Ali Paşa,Nu:102,v.252a. Antepli  Abdurrahman Efendi,Haşiye ala şerhi’l-aka’idi’n-nesefiyye,Raşid Efendi Ktp,Nu:9217/2 El-Belhi,Muhammed b.el-Kadi Hamiduddin Mahmud b.Ömer el Mahmudi,La budde min ma’rifeti usuli’leşya ve furu’iha,Daru’l-kutubi’l-Mısrıyye,Mecmua Nu:169,Mikrofilm Nu:5160,v.188a.-205a.(Fırkaların tasnifiyle ilgili bir eserdir.) El-Buhari,Kıvamuddin Ahmed b.Abdurreşid(VI.XII. asır ?)Cami’u’l-aka’id(bkz.mehmet baktır’ın…

DEVAMINI OKU

İlmi Eserler Kaynakçası

4.Diğer Diller Allards,Michel S.J., Le Proble’me Des Atributs Dıvıns,Editions De L’imprimerie Cathologue,Beyrouth 1965,s. 419-27 Brokelmann,C.Geschichte Der Arabichen Literature,Leiden 1943. Brockelmann,Carl, Tarihu’l edebil-arabi,çev.Komisyon,Mısır 1993,II.433-435 Gimaret,D.,Theories de L’acte humanian en theologie musulmane,Paris 1980,s.171-234 Sezgin,Fuat ,Tarihu’t turasi’l Arabi,çev.Mahmud Fehmi Hicazi,Rilad 1991,cild 1,cüz 4,s.40-42 Sezgin,Fuat,Geschichte des Arabischen Schrifttums,(GAS),E:J:Brill-Leiden 1967 Van Ess,Josef ,Theologie und Gesellschaft im 2. Und 3. Jahrhundmert Hidschra,Berlin 1991. Gimaret,Daniel ,Theories de L’acte human en theologie musulmane,Paris 1980,s. 175-190 F.Ebu Mansu el-Maturidi ve Maturidi Kültür Çevresiyle ilgili Makaleler 1.Türkçe Abdullayev,A.,’’Abu Mansur Maturidiy va İslomiy Etikod’’,Özbekistan Müslümonları,(1997),no:1-4,s. 18-19.(Özbekçe) Abdullayev,A.,’’Moturidiy va etikod’’,Milliy Tiklaniş,No :12,1997(Özbekçe)…

DEVAMINI OKU