Dinî Gruplararası Önyargıların Azaltılmasında Din Eğitiminin Yeri

Dinî Gruplararası Önyargıların Azaltılmasında Din Eğitiminin Yeri Giriş Toplumsal grupları ve toplumu meydana getiren bireyler, bazı istisnalar dışında1 aynı zamanda belli bir inancın mensupları ve çeşitli dinî grupların üyeleri olabilmektedir. Günümüzde modernleşme, şehirleşme ve sekülerleşme süreçleri, bir yandan farklı dini kimliğe mensup bireyleri “bir arada yaşama imkânları” aramaya iterken, diğer taraftan da ön yargıların hızla ilerleyerek ciddi sorunların oluşmasına neden olabilmektedir. Gerek tarihsel süreçte gerekse günümüzde üst dini kimlik bağlamında Müslüman – Gayr-i Müslim, alt dini kimlik bağlamında ise Sünni – Alevi – Şii, cemaate ait olma kimliği altında da…

DEVAMINI OKU

İslam Dünyasında Tarihi Doğru Anlama ve Yazmayla İlgili Önemli Bazı Şahsiyetlerden-Biruni

İSLAM DÜNYASINDA TARİHİ DOĞRU ANLAMA ve YAZMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI ŞAHSİYETLERDEN – BİRÛNÎ Ermamat ERGESHOV1 Özet Tarihçilik, milli kültürün parçalarının öğrenilmesi, hem kendi hem de öteki kültürlerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla tarihçilerin, tarihten bir medeniyet inşa etme girişiminde bulunmanın yerine Birûnî’nin, tarih araştırmalarında kullandığı yöntemi esas almalıdırlar. Nitekim Birûnî, araştırmalarına inançlarını, ideolojisini, dünya görüşünü karıştırmadan nesnel davranmış, kaynakları tenkitçi zihniyetle kullanmış, olguları ve olayları tüm ayrıntıları ile tarafsızca tespit ederek açıklığa kavuşturmuştur. Birûnî’nin ortaya koyduğu metot, tarihi doğru anlama ve yazmada vazgeçilmez unsur olarak görülebilir. Hem kullandığı metotların, tarih araştırmalarına…

DEVAMINI OKU

Kırgızistan’da İslam ve Din Eğitimi-Öğretiminin Durumu

KIRGIZİSTAN’DA İSLAM ve DİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİNİN DURUMU Ermamat ERGESHOV1 GİRİŞ Orta Asya’nın genelinde 1990 yılından itibaren dine karşı kitlesel ilginin artışı, din ve dini kuruluşların tarihi ve çağdaş rolünün yeniden güçlenmesine, toplumdaki prestijinin artmasına ve güvenilirlik kazanmasına sebep oluşturmuştur. 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan Devleti de, yavaş yavaş gelişme ve değişikliklere imza atmaya başlamıştır. Artık Kırgız devletinin siyasi ve ideolojik gelişmelerinin yanında milli şuuru da yükselmiş, bu bağlamda gelenek, kültür, dil ve dine dönüş kaydedilmiştir. Kırgızistan’da İslam’ın yeniden doğuş süreci iki aşamada değerlendirilmektedir. Birincisi, 1985 – 1990 arası yasallaşma periyodudur. Bu…

DEVAMINI OKU

İçimizdeki Gökyüzü veya Burçlarla İlgili Söylemler

İnsanoğlu düşünmeye başladığından beri gökyüzü ile ilgilenmiş, orada olan-biteni anlayabilmek için çaba harcamıştır. Gök cisimlerinin insan hayatı üzerine tesir edip etmediği, yıldızların, ayın, güneşin kuralları ve buna benzer binlerce şey insan zihnini meşgul etmiştir. Hatta yıldızların durumu ile insanlar arasında ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. Gök cisimleri, yıldızlar ve insanlar – fark nerede? Aradaki fark sadece zamanda. Herhangi bir yaşam devrinin temel hatları benzerdir. Bir şey doğar, belirgin bir formda, ölçülebilen bir zaman süresince var olur ve o şey ölür. Yaşam devrinin bu üç evresi astrolojik sembolizmde bir başka bileşeni yani nitelikleri…

DEVAMINI OKU