Kutsallıklardan Şirk ve İsyana

şirk

KUTSALLIKLARDAN ŞİRK VE İSYANA (Sence Dergisi 12. Sayı) H. Ahmet ÖZER Yanlışların kutsallaştırıldığı toplumlarda akıldan, bilimden söz etmek mümkün değildir Tarihte insan toplumları incelendiğinde dini tahrif eden en önemli unsurların başında kutsallıklar gelmektedir. Dokunulmazlık şeklinde yorumlayabileceğimiz kutsal kavramı tarih boyunca arkasına sığınılan bir kalkan görevi yapmak amacıyla kullanılmıştır. Bununda temelinde dünyevi çıkar elde etme, oluşturulan dünyevi egemenliği koruma yatmaktadır. Hz Peygamber döneminde din üzerinden rant elde edilmeye yahut da din üzerinden dünyevi çıkar elde etmeye bir tek örnek verilemezken bundan sonraki yüzyıllarda bu anlayışa yönelik yığınla sektörler oluşmuş adeta geleneksel…

DEVAMINI OKU

Maturidi Görüşleri Günümüz Sorunlarının Çözümüne Etkisi

Medeniyetlerin ilerlemesinde en büyük etken İbni Haldun’a göre  “Bilim ve sanattır” Bilim ve sanatta ilerlemenin birçok belirleyici etkeni vardır ki  bunlardan biride dindir. Avrupa medeniyetinin bu günkü seviyeye ulaşmasının temellerinden biride rönesans hareketidir.Orjinal vahyin dışına çıkmış dini anlayışa tepki oluşumudur rönesans. Günümüzde islam toplumları dinini orijinal kaynaktan yapılan yorumlardan öğrenmektedir .Bu yorumlar hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda önemli rol oynamaktadır.Dinin doğru yorumlanmış kaynaklarına ulaşmak çok büyük önem arzetmektedir. İtikadi anlamda Maturidi’yi takip eden Türk toplumları Ehli Sünnet olduklarını söylemelerine rağmen ehli sünnet anlayışının fikir ve yorum önderliğini yapan…

DEVAMINI OKU

İnsanların Akıl ve Özgürlük Kabiliyetlerinin Önündeki Engeller ve Maturidi

özgürlük ve din

İnsanların Akıl ve Özgürlük Kabiliyetlerinin Önündeki Dini Engeller ve Maturidi Evrene nizam verme amacıyla indirilen orijinal vahiy nasıl olmuştur da insanın insan olma özelliklerinin kullanılmasına engel olacak düzeye getirilmiştir. Nasıl olmuştur da dini eğitim alan zümre din tekelleri haline dönüşmüştür. Baş amacı en yüce ahlakı, insan iradesinde iktidar yapmak isteyen bir dinin mensupları nasıl olurda ahlaksızlığın ve cahilliğin hâkim olduğu toplumlar haline dönüşürler. Gazali’nin ibni Sina ve Farabi’yi tekfir(din dışı) etmesiyle Türk bilim âleminde başlayan felsefe düşmanlığı fikir ve düşünce akımlarının önünü kesmiş Eşari ekolünün hâkim olmasını sağlamıştır. Hâlbuki İslam…

DEVAMINI OKU

Akıl ve Önemi

Yunanca’da “Nous”Latince’de “Ratio”ve Türkçe’de “Us” anlamına gelen “Akıl” kelimesi Arapça’da “A.K.L” fiil kökünden türemiş bir mastardır.Sözlükte “yasaklamak,engellemek,devenin ayağını bağlamak, istemek, tutmak, korunmak,sığınmak, bilmek, anlamak, zeka,bilgi,ruh ,düşünce görüş,kavrama yeteneği gibi anlamlara gelir.Ben bu anlamlara bir de özgür düşünceyi katmak istiyorum. Ali İbni Sina’ya göre insani nefsin hem bilici hem yapıcı güçlerine akıl adı verilir. Yunan filozoflarına nispet edilen görüş şudur: Akıl, Allah’ın ezelde yarattığı mahlukatının ilkidir. O yaratıcısına en yakın ve en benzer olanıdır. Bu akıl ilk bilişle hem kendini hem de yaratıcısını akl eder. Varoluş ilk akıldan sadır olmuş ve…

DEVAMINI OKU

Aşk……Gönül…….Akıl

Aşkın kavrama noktası gönül. Gönül karşımıza ilk taş yazıyla Yolluk Tigin ile çıkar.  Taş togıtdım, köngültegi sabımın bitidim: (Taş yontturdum gönüldeki sözümü yazdirdım) Aynı zamanda gönül kırmak, gönül almak,gönül vermek, gönülsüz,deli gönül,gönül ferman dinlemez gibi kelime ve tabirlerle günlük konuşmalarımızın bir parçasıdır.Edebiyatımızda bazen bir bahçeye benzetilir gönül.   kisi koÆli baà ol yasaràu suvı          bu begler sözi birle eêgü savı İnsanın gönlü bir bahçedir; onu yetiştiren su, beylerin sözleri ve nasihatleridir.) Şeklinde ifadesini bulur.Bazen de bir hükümdara benzetilir : köÆül beg turur yiti endam öze          begi baslasa buênı yügrür tüze…

DEVAMINI OKU

Yaşam Devrimdir

Canlı varlıkların en üstünü olarak tasarlanmış insanlık. Gerekli her türlü donanımla da yapılandırılmış. Yaşamının bilincine sahip olabilme yeteneği olan tek canlı… Bilinç, insanları diğer canlılardan ayıran en büyük ayrıntı… Akıl beden ilişkisindeki koordinasyonun sağlıklı olması insanda tekâmül sürecini başlatır. Bedeni beslerken bilinçli beslenme, bütün uzuvların sağlıklı çalışmasına sebep olur. Beslenme zevk için değil aksine zevkli bir hayatın temeli olduğu için yapılmalıdır. Aklı bilgiyle beslemekte akıl sağlığı için gereklidir. Aklı bilgiyle beslemek zevk için değil zevkli bir hayatı inşa etmek için olmalıdır. Dünyasını cennete çevirmeli insan. İşte zevkli hayatın inşası;  bunu…

DEVAMINI OKU