Kürt Said’in Gizlenen Risalesi: Atatürk Deccal, Kendisi Mehdi(!)

kürt said (said nursi) gizlenen risalesi atatürk deccal kendisi mehdi

MEHDİCİLİK TİYATROSUNUN SAİD NURSİ SAHNESİ Yusuf Kocatürk Mehdi,  kelime olarak kendisine rehberlik edilen demektir. Ayrıca bütün yollar ve istikametler Allah’tan geldiği için “mehdi” kendisine Allah tarafından yol gösterilen manasına gelir. (1) Mehdi kelimesi Kur’an’da geçmez. Kelimeyi anlam olarak hidayete eren,  hidayete erdiren olarak aldığınızda hidayet, doğruya ve güzele kılavuzlamak olur. Hidayet Kur’an’a göre Allah’ın elindedir. Allah bu yetkisini peygamberleri ve kitapları aracılığıyla kullanır. Peygamberin getirdiği kitaptaki ilkelerle hidayete çağıranlara ise tebliğci, çağrı yapan, uyarıcı denir. Bu hidayet yolcularının hiçbirinde tebliğ dışında bir amaç ve beklenti yoktur.(2) Cemaat ve tarikat yapılanmalarındaki itaat…

DEVAMINI OKU

Uzlaşma Kültürü

uzlaşma

Uzlaşma Kültürü Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. (Anayasa 24. Md.) Dinde Uzlaştırıcı Maturidi Görüş Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bütün sorunların, dinle ve dini değerlerle bir bağlantısı mutlaka vardır. Sorunların temelinde, din konusunda doğru bilgi sahibi olmamak yatmaktadır. Din insana temel iletişim kodlarını verir. Doğru bilgi, iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlar. Bilen insanların…

DEVAMINI OKU

Fetö Gibi Tehditlere Karşı Maturidi Çözüm

fetö gibi batıni tehditlere karşı maturidi çözüm

BÂTINİLİK TEHDİDİNE MATURİDİ ÇÖZÜM Bâtınilik Nedir? “Gizli olmak, bir şeyin içyüzünü bilmek” “Bâtıniye” gizli olanı ve bir şeyin içyüzünü bilenler” manasına gelmektedir. Bu kişiler hangi görüntü altında olursa olsun bunlara Bâtıni, izledikleri yollarına da Bâtınilik denir. Şia’nın kollarından sayılır.[1] Bâtıniliği belirli bir mezhebin özelliği ya da tek başına bir mezhep gibi düşünmek yanıltıcı olur. Değişik mezhepler ve İslam dışı bazı dinsel akımlar içinde bu yolu benimseyenler vardır. İsmailiye adıyla anılmışlar, zamanla gizli bir örgüt haline gelmişlerdir. Farklı coğrafyalarda farklı görüntüler ve kimlikler altında kendi inanç sistemlerini oluşturarak İslam dünyasında kesin…

DEVAMINI OKU

Değer Üretebilenler Hür İradeli Ahlaki Eylemi Hayatın Ölçüsü Yapanlardır

           Hür iradenin olmadığı yerde ahlaktan bahsetmek anlamsız ve yersizdir. Hür iradesiyle düşünce üretenler, bir değer ortaya koyabilirler.             Değer ve eylem ortaya koyabilenler ancak hür iradeli, hür düşünceli özgür bireylerdir. Yeni bir medeniyetin oluşması ancak prangalarından kurtulmuş, aklını esaretten,  kölelikten tabiiyet ve taklit zindanından hürriyete kavuşturmuş bireylerin fikri temelleri üzerinde kurulacaktır.             İrade, insanın kimliğini niteleyen bir sıfattır. Eğer insanın irade hürriyeti varsa ahlaklı varlık olduğundan ve değer algısından bahsedilebilir. Değer üretmek, değer vermek doğru değerlendirme yapmak irade hürriyetine sahip insanın eylemi olabilir.             İrade…

DEVAMINI OKU

Milleti İbrahim

– İbrahim Milletinden kast edilen nedir? – Milleti İbrahim kimlerdir? –Geçmişte ve günümüzde kendilerine İbrahim Milletinden sayıp Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa çağıranlar gerçekten kimlerdir? – Din kimindir? – Allaha Teâlâ Hazretlerinin yanında makbul olan din nedir? Kaç tanedir? – İbrahim(A.S.)dinine, milletine tabi olun, uyun emrinden kast edilen nedir? Günümüzde İbrahim-i dinler adı altında ifade edilenler gerçekten ne anlama gelmektedir. Öncelikle Millet-i İbrahim ifadesindeki millet kelimesine kısaca bir izah getirelim. Konunun detayları içerisinde daha geniş olarak ifade edildikçe daha iyi anlaşılacaktır. Millet din demektir. Buradaki millet ifadesi soy bağı, kan bağı ile bağlı olan millet…

DEVAMINI OKU

Din Algısı Haline Getirilen Mezhep Taassubunun Sosyal Hayata Etkileri

DİN ALGISI HALİNE GETİRİLEN MEZHEP TAASSUBUNUN SOSYAL HAYATA ETKİLERİ DİN İSLAMDIR, MEZHEP GÖRÜŞTÜR, MEZHEP DİN DEĞİLDİR. Din Nedir? Kuran’ı Kerim, dini Allah’ın koyduğu, insanın inanç ve davranışlarına ait kanunların bütünü anlamında kullanıyor.1 “Sizin için din olarak İslam’ı/Allah’a teslim olmayı seçtim.”2 Kuran’da anlatılan bu dinin adı İslam olarak tanımlanmaktadır. Tanımlandığı şekliyle İslam’dan başka bir dinin Allah u Teâlâ’nın katında kabul görmeyeceği yine Kuran’ı Hâkimde belirtilmiştir. ” Kim İslam’dan/Allah’a teslim olmaktan gayrı bir din ararsa artık o, ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o, âhirette hüsrana düşenlerdendir.”3 Kuran bize İslam’a uymamızı emrederken başka…

DEVAMINI OKU

Bilgisiz İman Akılsız Bilgi Elde Edilemez

AKIL-İLİM-İMAN İnsan bilerek ve isteyerek yapabilme gücünde olduğundan dolayı sorumludur.1 Sorumlu tutulma onun “akıllı bir varlık” olmasından dolayıdır. O, bu asli özelliğinden dolayı “emaneti yüklenmiş, emir ve nehiylerle muhatap olmuştur.2 Kısacası akıl, dinin ve mükellefiyetin esasıdır; dünyevi işlerin temel dayanağıdır. O, bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlerin bilgisine ulaştıran, varlıkları ve onlarla ilgili bilgileri tasnif eden, insana kıyas yapma imkânı veren zihni bir alettir. Aklın en önemli fonksiyonlarından biri dış dünyadan malzeme alarak bilgi üretmektir. Kur’an-ı Kerim’de kişinin kendisine, dış dünyaya, tarihe ibret gözüyle bakması, buradan Allah’ın varlığı ve kudreti ile ilgili…

DEVAMINI OKU

Tabiiyet Taklidi, Taklit Taassubu Dinleştirdi

TABİİYET TAKLİDİ, TAKLİT TAASSUBU DİNLEŞTİRDİ Tabi Olmak Ne Demek? Bir kimsenin, güdümünde olma durumunu anlatan bu kavram ayeti kerimede şöylece kınanmaktadır. “Ey iman edenler! Bizi davar gibi güt” diye konuşmayın,” (Bakara,104) Taklit: Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma. Taassup nedir? Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır. Taassup sözlükte fanatik ve tutuculuk/Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr anlamlarına gelmekte olup bir düşünceye körü körüne bağlanıp başka görüşlere nefret ve düşmanlık hisleri beslemektir. Bu durumda olan kimselere fanatik denir. Fanatiklik diğer…

DEVAMINI OKU

ABARTI VE KABARTILAR

KURANDA İNSAN (1) İnsanı en iyi bilen elbette ki onu yaratandır. Allah’u Teâlâ Hazretleri Kuranda insanı anlatıyor.Bu ifadelerden bir bahis üzerinde durmak istiyorum. “O kendilerini tezkiye edip duranları görüyor musun? “ (nisa-49)  Kendilerini temize çıkaranlardan kastedilenlerin Yahudiler olduğunda âlimlerimiz ittifak etmişlerdir.  “Yahudiler ve Hıristiyanlar, bizler Allah’ın oğullarıyız ve muhibbiyiz!” (maide-18)  “Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girer !” (bakara-111)  ayetlerinde geçen sözlerle kendilerini övmüşler ve bahsimize konu yaptığımız ayetin nüzul sebebi olmuşlardır. Yahudiler bizim günahımız yoktur. Allah gündüzleyin işlediğimizi gece, geceleyin işlediğimizi gündüz affeder dediler. Günahsızlıkta bizler çocuklar gibiyiz diye devam ettiler. Ölmüş aba ve…

DEVAMINI OKU

AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR

DANIŞMA İslam’ın temel kavramlarından biride “istişaredir” istişare önemli bir karar alınmadan önce, konuyu araştırmak, bilgisi olan insanlara danışmak, onların fikirlerini öğrenmektir. Kişi ya da kişilerin birbirlerine danışması fikirlerini alması Kur’an’ı Hâkimde şu şekilde ortaya konmuştur. “iş hususunda onlarla danış” (Al-i İmran 159)  “onların işleri kendi aralarında istişare iledir.” (şura 38) Peygamberimiz önemli bir karar vermeden önce mutlaka etrafındaki insanların düşüncelerini öğrenir, kendisine bir öneri teklif edildiğinde bunu dikkate alırdı. Bedir savaşında ashaptan Hubab isimli zat, Müslümanların mevzilendiği yeri beğenmemişti. Resulullah’a (s.a.v) gelerek “Ey Allah’ın elçisi, buraya Allah’ın emriyle mi indin,…

DEVAMINI OKU

SİZ DOĞRU BİR ŞAHİT OLUN

“Allah yolunda hakkıyla cihat edin. Sizi o seçti, dinde size güçlük vermedi. Atanız İbrahim’in milletine (uyunuz.) Önceden de bu (Kuran)da da sizi “Müslüman” diye O adlandırdı. Ta ki Resul size şahit olsun, sizde insanlara karşı şahitlik edesiniz. İmdi namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a güvenin. Mevlanız O’dur. O ne iyi ve ne güzel Mevla, ne iyi ve ne güzel yardımcıdır.(Hacc 78. Ayet) Cihat: Düşmana karşı savunmada bütün gücünü harcamaktır ki üç kısımdır. 1-Açıkça kendini belli etmiş düşman ile yapılan cihat. 2-Şeytan ile yapılan cihat. 3-Nefis ile yapılan cihat tır.…

DEVAMINI OKU

ADALET (3)

 EDEPSİZLİK ETMEYİN! “Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”(Nahl 90. Ayet) FAHŞA: Çirkinliler, zina gibi şehvetlere uymada ifrat(aşırılık) ile ilgili olan günahlardır ki; Türkçede edepsizlikler diye ifade edilir.Bunlar, insanların en çirkin durumlarıdır. Allahu Teâlâ, bu çirkin fiilin, yani zina gibi işlerin toplum için çok tehlikeli bir hastalık olduğunu beyan ediyor. O fiili değil yapmak, ona yaklaşılmasını dahi yasaklayarak şöyle buyuruyor.             “Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o rezilliktir, kötü bir yoldur.” Fahiş olanlar Allah’ın koyduğu…

DEVAMINI OKU

GERÇEĞİN TA KENDİSİ

GERÇEĞİN TA KENDİSİ “Kendinden öncekini doğrulayıcı olarak sana Kitaptan vahiy ettiğimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ALLAH (C.C.) , elbette haber alandır, görendir.”(Fatır Suresi: ayet-31) AÇIKLAMA ;                                                                                        Bu Peygamber  (S.A.V) sizlere şaşılacak bir mesaj getirmemiştir. Sadece daha önce gelen peygamberlerin taşıdıkları mesajı teyit etmektedir ki, bu zaten ezeli ve ebedi hakikattir. Allah’ın sıfatlarını beyan etmekle insanların hayrına ve hidayetine delalet eden hakikate işaret olunmaktadır. Hidayet insanın yararınadır. Allah insan için neyin yararlı olduğunu bilir. Allah yaratıcı olduğu için insanın fıtratını en iyi bilen ve ona en doğru yolu gösterendir. Bu Kitap…

DEVAMINI OKU

ADALET(2)

İYİLİK ETTİ İYİLİK BULDU             “Şüphesiz ki Allah,size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.”(Nahl 90. Ayet) Ayeti kerimede sırasıyla geçen adl kelimesinden sonra ihsan (iyilik)yapmak kelimesi üzerinde duralım. Bu konu hakkındaki ayetlerde geçen manaları tarayarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmaya çalışalım. İHSAN: Kelimesi lügatte iki şekilde kullanılır. Bir şeyi güzel yapmak demektir. Ona iyilik etti demektir. Türkçede “ihsan” ikinci mana ile meşhurdur.Ayette ise iki manaya da gelmesi muhtemeldir. Her ikisi ile de tefsir rivayet olunmuştur. Birincisi…

DEVAMINI OKU

ADALET(1)

ADALETLE İŞTİGAL ETMEYENLER HAYATLARINI HARAM VE GÜNAHLA GEÇİRİRLER ADALET HAYATIMIZIN DÜSTURU OLMALI MÜSLÜMANIN HAYAT DÜSTURU ADALETTİR.                 Adili Mutlak olan Allah u Zülcelâl Hazretleri bizlere adaleti öğüt vermekte ve de Adil olmayı, adil davranmayı, adaletli olmayı emretmektedir. “Şüphesiz ki Allah, size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlıktan fenalıktan ve azgınlıktan nehy eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir.” Buyurmaktadır. (Nahl 90.ayet) Ayette öncelikle adaletten bahis edildiği için bizde çalışmamızı bu minval üzere yoğunlaştırdık. Müfessirlerimizin adaletle ilgili görüşlerine yer vererek yolumuza devem edelim. ADİL: Her şeyi layık olduğu…

DEVAMINI OKU

Allah’ın Dostları Kimlerdir?

 “İyi bil ki Allah’ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (yunus 62.ayet)  “İyi bil ki” dikkat edin ve bilin ki Allah’ın dostlarına” yani Allah’ın sevdiği ve nefislerinin düşmanı olanlara demektir. Çünkü velilik Allah’ı ve nefislerini bilip tanımak demektir. Allah’ı tanıyıp O’nu muhabbet nazarıyla görmektir. Nefsini bilip tanımak ise nefsin hallerini bilip onun zararlı hallerinden sakınmak ve onu terbiye etmektir. Nefsi Allah’ın razı olduğu hallerle hallendirmektir. Nefsin kötü arzularından kurtularak makamı rızaya uçmak ve varmak için çaba sarf etmektir.             Allah’ın velilerinden maksat ise Allah’a ruhani olarak yakin olan halis müminlerdir.…

DEVAMINI OKU