Habbazi Kelami Görüşleri ve El-Hadi Adlı Eseri

habbaziÇoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hanefi mezhebine mensup Müslümanların teşkil ettikleri Maturidi kelam sistemi bir Türk düşüncesi görünümü vermektedir. Sunni Müslümanların yüzde ellisinden fazlası tarafından benimsenen bu ekole mensup bilim adamlarından biri de 13. asırda yaşamış olan Türk ilim adamı Habbazi’dir.Bu çalışmamızda kelami görüşlerini bu ilimin tekamül döneminde yazdığı bir eserden yola çıkarak ortaya koymaya çalıştığımız Hoca efendi Habbazi, İslam düşüncesinde orta bir noktayı temsil eden, diğer ekoller ve İslam felsefesiyle Sunni-Maturidi kelamın ilişkileri açısından örnek bir şahsiyettir…(Arka Kapak)

İlgili Yazılar