Matüridi ‘nin Kuran Yorum Yöntemi

Matüridi ‘nin Kuran Yorum Yöntemi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün Mâtürîdî, Kur’an’ı anlamanın ve yorumlamanın iki ayrı yöntemi olarak tefsir ve te’vîl arasında ayrım yapmakta ve bu iki yöntemi birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak takdim etmektedir. Kur’an’ın nüzûl ortamını tecrübe eden sahabenin Kur’an kelimelerinin ne anlama geldiğine ilişkin beyanları, tefsir kapsamındadır. Tefsirde Allah’ın ne murad ettiğini tespit etme iddiası vardır. Halbuki te’vîl yapan Allah’ın muradını değil, ibareden kendisinin anladığını ortaya koyma iddiasındadır. Te’vîl’de hiçbir zaman kesin bir dille “bu kelimeyle yahut bu ifadeyle Allah şunu murad etmiştir” gibi kesin bir…

DEVAMINI OKU

Türk Müslümanlığı; Hanefilik, Maturidilik, Yesevilik Söyleşisi

Prof. Dr. Sönmez Kutlu ile Türk Müslümanlığı; Hanefilik, Maturidilik, Yesevilik üzerine bir söyleşi Yazar: Muaz Ergü Kaynak: Dibace.net Günümüzde “Türk İslamı”, “Arap İslamı” ve “Fars İslamı” gibi kavramsallaştırmalar sıkça kullanılmaktadır. Birden fazla İslam mı var ki bu kavramlar tedavülde? Neler söylersiniz bu hususta? İyi bir kavramsallaştırma, ifade edildiği döneme kadar fark edilmeyen varlıklara, nitelemelere ve ilişkilere dair bir soyutlama demektir. Son zamanlarda İslam’ı nitelemek ve İslam ile toplumların ilişkilerine dikkat çekmek için sıklıkla kullanılan “Türk İslamı”, “Arap İslamı” ve “Fars İslamı”  kavramsallaştırmasında, Türklerin, Arapların ve Farsların İslam ile ilişkileri ifade edilmekle birlikte, bu terkiplerde belirleyici olan ve…

DEVAMINI OKU

Ebu Hanife’nin Akıl-Vahiy Anlayışı

ebu hanifenin akıl vahiy anlayışı

Ebu Hanife’nin Akıl-Vahiy bağlamındaki görüşlerinin, yaşadığı yüzyılı aşarak çağlar ötesine sarkmasının ve içinde yaşadığımız modern çağda bile hâlâ aktüel değerinden bir şey kaybetmemesinin yegâne sebebini, onun, engin bilimsel yeterlilikle metafizik konuların anlaşılmasında izlediği yöntemde aramak gerektiği kanaatindeyim. Ebû Hanîfe’nin Kelam sisteminde akıl-vahiy ilişkisi önemli bir yer işgal eder. Bu konuda o, akla ve nakle olması gereken değeri vermiştir. Düşünce sistemini Kur’an, sahih haber ve sahabe fetvâsı üzerine kurmuştur. Ona göre, dini inancın malzemeleri vahiyden çıkarılır. Aklın görevi, bu malzemeleri doğru bir şekilde yorumlamaktır.

DEVAMINI OKU

Maturidi Görüşlerinin Temel Dinamiği

Maturidi Görüşlerinin Temel Dinamiği Maturidi’ye göre hareket noktamız nakil ve akıl olmalıdır. Ona göre ‘nakil’den maksat Kur’an ve sünnettir. Yani hadislerdir. Mutezile’nin akıl ile nakil (Kur’an ve sünnet) çelişirse nakli (Kur’an ve sünnet) bırakıp aklı öne almalarına şiddetle karşıdır. Maturidi akıl ve nakli uzlaştırır. Mutedildir. Tekfirden sakınır. Maturidi aklın en güçlü ayırıcı aygıt olduğunu söyler. O’na göre Kelime-i Şehadet ve kıbleye dönüş mümin olmayı gerektirir. Fıkhi bakışı: Fıkıhta Hanefilere tabidir. Fıkıhta metodolojisi nakil (Kur’an ve sünnet) ve akıldır. Kıyasa önem verir. Rey (Kur’an, sünnet, akıl, kıyas metodunu esas alanlar) ekolünden…

DEVAMINI OKU

TEFSİR

TEVİLATÜL KURAN ÇERÇEVESİNDE MATURİDİNİN MÜTEŞABİH AYETLERİ ANLAYIŞI MUTEZİLE GÖRÜŞÜNE TEMEL TEŞKİL EDEN AYETLERİN TAHLİLİ KURAN’A GÖRE AKIL ve AKILCILIĞININ KURAN TEFSİRİNE ETKİSİ İMAM MATURİDİ’NİN KİTABÜT-TEVHİD ADLI ESERİNDEKİ İTİKADİ AYETLERİN YORUMU HZ. ALİ’NİN KURAN TASAVVURU VE AYETLERİ TEFSİRİ

DEVAMINI OKU