Türkçülük Elit Bir Fikir Akımıdır

Türkçülük Elit Bir Fikir Akımıdır Türkçülük, kendi özelinde elit ve entelektüel bir harekettir. Fikirsiz, idealsiz, ülküsüz insanların idrak edebileceği bir oluşum hiçbir zaman olmamıştır. Türkçü, okuyan, araştıran zamanın şartlarına göre donanım sahibi, aydın kimsedir. Bulunduğu ortamı güzelleştiren düşünce yapısı davranışları ve bilgi birikimiyle örnek alınan kişidir. Boş sloganlar ile nara atan, ahkam kesen kimseler hiçbir zaman olmamıştır. Türkçülük, ideal bir yaşam biçimidir. Bütün siyasi oluşumların üzerinde üst başlıktır. Türkçü, tam bağımsızlığı olmazsa olmazı olarak özümsemiş kendi kavmini soyunu emperyalist yapılara karşı koruyan kişidir. Türkçülük, aklı ve bilimi kendine rehber edinen…

DEVAMINI OKU

Matüridî’nin Düşünce Sisteminin Önemi

matüridinin düşünce sisteminin önemi hanifi özcan

Matüridî’nin Düşünce Sisteminin Önemi Prof. Dr.Hanifi Özcan Mâtüridî’nin topyekûn düşüncesini bir “sistem” olarak ele almak, ya da onu bir sistem olarak görmek demek; onun din alanındaki çeşitli görüşlerinin, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere birbiriyle uyumlu ve birbirine bağlı bir örgüve buna dayanan dînî bir öğreti oluşturduğunu ileri sürmek demektir. Bu öğretinin temelinde birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ilkeler bütünü yer almaktadır. Bu bütünü oluşturan başlıca unsurlar “akıl”, “vahiy”, “sünnet”, “örfve âdetler”dir. Bir başka deyişle, onlar, bir bakıma, bu sistemin temel öğeleri ve onun zorunlu bileşenleridir. Mâtüridî’nin düşünce sisteminde bu bileşenler…

DEVAMINI OKU

Hz. Ali Cenknamelerinde Maturidilik ve Hanefilik İle İlgili Unsurlar

Hz. Ali Cenknamelerinde Maturidilik ve Hanefilik İle İlgili Unsurlar Prof. Dr. Mehmet ATALAN Özet Türk kültür ve tefekkürünün, millî birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde daimî kalmasını sağlayan önemli edebî eserlerimizden birisi de Cenk kitaplarıdır. Cenk kitapları bir başka deyişle Cenknameler içerisinde Hazret-i Ali’ye nispet edilenler önemli bir yer tutmaktadır. Hazret-i Ali Cenkleri, motif yapısı ve zenginliği, olay halkası, mesaj verme özelliği, dili ve üslûbu bakımından oldukça dikkat çeken eserler arasındadır. Türk tarihindeki cenknâme geleneği halk edebiyatı eserlerinde popüler hâle getirilmek suretiyle daha geniş kitlelere mal edilmek istenmiştir. Yine Cenknâmelerde, bütün…

DEVAMINI OKU

Büyük Türk Bilgini Mehmet Matüridi’nin Türk Kültüründeki Yeri

Büyük Türk Bilgini Mehmet Matüridi’nin Türk Kültüründeki Yeri Yrd. Doç. Dr. A. Vehbi EcerErciyes Üniv. Emekli Öğr. Üyesi Giriş Bir toplumun kimliğini koruyarak devam etmesi, o toplumun millî kültürüne sahip olması sayesinde mümkündür. Kültür, farklı olmayı, kimlik sahibi olmayı, millet olmayı sağlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli kültür, en yüksekte göz diktiğimiz idealdir1” dediği millî kültür O’nun ifadeleriyle şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinde mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir. İnsan hareket ve faaliyetinin, yani dinamizminin ifadesidir. Bu böyle olunca kültür insanlık vasfında insan olabilmek…

DEVAMINI OKU

SAYOKAN:Türk Savaş Sanatı Semineri-Yabgu Nihat Yiğit

SAYOKAN-TÜRK SAVAŞ SANATI’nı Kurucusu Yabgu Nihat YİĞİT’den dinliyoruz. Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Savaş Sanatı üzerine eşsiz bir söyleşi için Maturidi Yesevi Otağı Safranbolu Temsilciliğine Davet Ediyoruz. —Tarih:05.12.2015 — Saat:19.00 — Yer:Zalifre Otel Karşısı Çizmecioğlu İşhanı No:39 Safranbolu-Maturidi Yesevi Otağı

DEVAMINI OKU

KURULTAYIMIZA HOŞGELDİNİZ

Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği’nin düzenlediği kurultay 26-28 Eylül 2014 tarihinde Safranbolu’da gerçekleşti. Ebu Mansur Muhammed el) Maturidi (852-944), Semerkant’ın Maturidi köyünde doğmuş olmasından dolayı İmam Maturidi olarak anılmıştır. Maturidi, çağdaşlarının sadece nakle veya sadece akla dayalı İslami yorumlarına karşı akıl ile nakil arasında uyumlu bir denge kurarak yeni bir sünni düşünce akımı kurdu. Türk kökenli olması onun İslam’ın yaşanmasında Türk düşünce sistemini ve  geleneklerini Kur’anı Kerim’e ters düşmeden Türk coğrafyasında yaşanabilmesine ve yayılabilmesine olanak sağlamıştır. Türkler ve Türkler üzerinden Müslümanlığı tanıyıp benimseyen milletlerin çoğu fıkıhta Hanefi…

DEVAMINI OKU