MATURİDİ ve İBN TEYMİYYE’DE METOD ANLAYIŞI ve KURÂN – Sabri ERDEM

Maturidi-ve-ibn-teymiyyede-metod-anlayışı-ve-kuranİslam Düşüncesi’nin iki simasından Maturidi Ehl-i Sünnet Kelamı’nın kurucularından, İbn Teymiyye ise Ashabu’l-Hadis mezhebinin görüşünü belli bir mantık anlayışına göre ortaya koyan kişidir. Bu iki yazarın görüşleri arasında benzerlikler olduğu gibi, birtakım farklılıklar da vardır. Bu benzerlik ve farklılıkların ortaya konması, onların metotları ile problemlere getirdikleri çözümlerin ne olduğunu tespit etmekle mümkündür. Böylece, metotla bu metoda göre ortaya konan çözümler arasındaki uygunluk da ortaya çıkmış olacaktır.

İlgili Yazılar