İlmi Eserler Kaynakçası

4.Diğer Diller

Allards,Michel S.J., Le Proble’me Des Atributs Dıvıns,Editions De L’imprimerie Cathologue,Beyrouth 1965,s. 419-27

Brokelmann,C.Geschichte Der Arabichen Literature,Leiden 1943.

Brockelmann,Carl, Tarihu’l edebil-arabi,çev.Komisyon,Mısır 1993,II.433-435

Gimaret,D.,Theories de L’acte humanian en theologie musulmane,Paris 1980,s.171-234

Sezgin,Fuat ,Tarihu’t turasi’l Arabi,çev.Mahmud Fehmi Hicazi,Rilad 1991,cild 1,cüz 4,s.40-42

Sezgin,Fuat,Geschichte des Arabischen Schrifttums,(GAS),E:J:Brill-Leiden 1967

Van Ess,Josef ,Theologie und Gesellschaft im 2. Und 3. Jahrhundmert Hidschra,Berlin 1991.

Gimaret,Daniel ,Theories de L’acte human en theologie musulmane,Paris 1980,s. 175-190

F.Ebu Mansu el-Maturidi ve Maturidi Kültür Çevresiyle ilgili Makaleler

1.Türkçe

Abdullayev,A.,’’Abu Mansur Maturidiy va İslomiy Etikod’’,Özbekistan Müslümonları,(1997),no:1-4,s. 18-19.(Özbekçe)

Abdullayev,A.,’’Moturidiy va etikod’’,Milliy Tiklaniş,No :12,1997(Özbekçe)

Açıkgöz,Özkan ‘’Fıkıh ,kelam ve Tasavvuf Alanında Hanefilik,Maturidilik ve Yeseviliğin Türk Müslümanlığı Zaviyesinden Tahlili’’ Bilig: Türk Dünyası Sosyol Bilimler Dergisi [Bilig:Bilim ve Kültür Dergisi ],20(2002) s.25-56

El-Alemi,Abdurrahim,’’İmam Maturidi’nin Tefsir Metodu’’uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009)

Ak,Ahmet ,’’Ebu Mansur el  Maturidi’nin Murcie’ye Bakışı’’,Dini Araştırmalar 8 (2006),sayı:24 s.193-202.

Ak,Ahmet ,‘’Ebu’l Muin en-Nesefi’ye göre İman –Amel ilişkisi’’Dini Araştırmalar,Dini Araştırmalar,8(2006) sasyı:24 s.245-252.

Ak,Ahmet ,‘’Faslin Fi Usuli’l İman adlı Risale ve maturidi’ye Aidiyeti’’ Dini Araştırmalar ,9(2006) sayı :26, s.113-122

Ak,Ahmet,’’Maturidinin Şükür Anlayışı’’,Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi,47 (2006) sayı:2,s. 185-194

Ak,Ahmet,’’ Maturidiğin Ortaya Çıkışı’’,Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 mayıs 2009).

Ak,Ahmet ,’’Risale fi  Beyani Güruhi Ehli’d –Dalal ve Makalatihim Adlı eserin Maturidi’ye Aidiyeti Meselesi ve Risalede Mezheplerin Tasnifi ’’,Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII/’ (2008),s.2008,s. 287-310.

Akgül,Muhittin,’’Ebu Mansur el-Maturidi ve Tevilatu’l Kur’an’’,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,4 (2001),s.57-67.

Akkirmani,’’İrade-i Cüz’iyye Risalesi’’ , sad. Ve neş. Şamil Öcal,Dini Araştırmalar,5 (1999),sayı :2 .

Aktan,Gündüz, ‘’Atatürk Laikliği İmam  Maturidi’nin Yoludur’’,Neşe Tüzel’in Yaptığı Söyleşi , Radikal Gazetesi ,09.07.2007.

Aktan,Gündüz, ‘’Kuruluş ideolojimiz ve İslam(1) ’’ Radikal Gazetesi, 09.04.2004.

Aktan,Gündüz, ‘’Kuruluş ideolojimiz ve İslam(2) ’’ Radikal Gazetesi, 12.04.2004.

Aktan,Gündüz, ‘’Kuruluş ideolojimiz ve İslam(3) ’’ Radikal Gazetesi, 14.04.2004.

Aktan,Uygar, ‘İdeoloji,Teoloji ve Devlet ’’ Radikal Gazetesi, 12.11.2004.

Aktan,Uygar, ‘’İslamiyet ve Yeniden İnşa ’’ Radikal Gazetesi, 13.01.2004.

Aktan,Uygar, ‘’Türk Devrimi,Laiklik ve İslam’’ Radikal Gazetesi, 13.10.2004.

Alişan,Satılmış,’’İmam  Maturidi’’ Ortadoğu Gazetesi 27.12.2005.

Alper,Hülya, ‘’Maturidi’nin Mu’tezile Eleştirisi: Tanrı En İyiyi Yaratmak Zorunda mıdır?’’ ,Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 mayıs 2009).

Altıntaş,Ramazan,’’Maturidi kelam  Sisteminde Akıl-Nakil İlişkisi’’, Marife , 5(2005),sayı :3,s.233-246.

Arslan,Hulusi,’’Maturidi’ye göre Evren ve İnsanın Yaratılış Hikmeti’’,Hikmet Yurdu,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel Sayısı,2 (Temmuz-Aralık 2009), sayı :4, s.71-90.

Aslan,Abdulgaffar,’’Nesefi’de Bilgi Problemi’’, Arayışlar dergisi,yıl 1 (1999),sayı :1 .

Atik,Kemal, ‘’Maturidi’nin Müteşabih Ayetlere Bakış Açısı’’(Ebu Mansur  Semerkandi Maturidi Kongresi(Kayseri 1990) adlı kitap içerisinde s.119-134 .

Atik,Kemal, ‘’Maturidi’nin Müteşabih Ayetleri Anlayışı ‘’Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (1989), s. 313-332.

Aydın,Mehmet ,’’Türk Kelamcılarından İmam Maturidi’’,İslam Medeniyeti, c.3, 34 (1973),s. 28-30.

Azimov ,A.-Abdurasulov,Ş.,’’Al-Moturidiy va İslamiy Etikod’’,Shark Mashalı ,(2000), no :1-2,s. 16-20.(Özbekçe)

Bağçeci,Muhiddin,’’Maturidi’nin Kelam Metodu’’, (Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990) adlı kitap içerisinden ,s.23-32) .

Baloğlu,Adnan Bülent, ‘’Doğru Bilgi Tanımına Ulaşma Çabası:Ebu’l Muin en-Nesefi Örneği’’, Dokuz Eylül Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dergisi,17 (2003),s.3-20 .

Bardakoğlu ,Ali,’’Maturidi’ye Göre Hüsn ve Kubh Konusunda Aklın Rolü’’,(Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990))adlı kitap içerisinde ,s.33-49.

Bebek,Adil, ’’İmam-ı  Maturidi ve Kadı Abdülcebbar’a Göre Haber-i Vahidin Epistemolojik Değeri’’,Kelamda Bilgi Sempozyumu,Bursa 2003.

Bebek,Adil,’’Maturidi’nin Düşüncesinde İman ve Küfür Kavramı ’’,Uluslararsı Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Bedir,Murteza,’’Maturidi Fıkıh Usülü :Gerçek mi Kurgu mu?’’ Uluslararsı Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Biçer,Ramazan,’’Maturidi’ye Göre Hidayete Engel Olan Beşeri Zaaflar ve Tezahürleri’’,Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ,8 (2004), sayı :1,s.41-60.

Birinci,Züleyha,’’Ebu Muti Rivayetli El Fıkhü’l –Ekber Şerhinin Müellifi Meselesi’’M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,35 (2008),s.57-72 .

Boriyev,O.,’’Abu Mansur al-Moturidiyning tajvidga oit forsiy asarı’’, İmom al-Moturidiy va Uning İslom Falsafasıda Tutgan Ornı adlı Uluslar arası Konferans Tebliğleri,FAN Yayınevi,Semerkand 2000,  s. 23 24.(Özbekçe)

Bulut,Mustafa,’’İmam Maturidi,Hocaları ve Öğrencileri’’,Hikmet Yurdu ,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı,2,(Temuz-Aralık 2009),sayı:4,s.137-145 .

Cici,Recep,’’Osmanlı Hukuk Düşüncesini Etkileyen Başlıca Kaynaklar’’,UÜİFD.,8(1999),sayı:8.

Cici,Recep,’’Osmanlı Klasik Dönemi Fıkıh Kitapları’’,Türkiyat Araştırmaları Literatür Dergisi(TALİD),3 (2005),sayı :5.

Correa,Dale,’’Maturidi’nin Bilgi Teorisinde Tevatür (The vehicle of tawatur in Maturidi’s epistemology:Constructing a theory of knowledge from Ta’wilat al-Qur’an)’’,Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu(İstanbul 22-24 Mayıs 2009 ).

Coşkun ,Ahmet,’’İmam Maturidi’nin Rızıkla İlgili Ayetleri Tefsiri’’,(Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990) )adlı kitap içerisinde ,s.165-178.

Coşkun,İbrahim,’’Maturidi Düşüncesinde Allah-İnsan İlişkisi’’, Hikmet Yurdu ,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı,2,(Temuz-Aralık 2009),sayı:4,s.17-46.

Çakın,Kamil,’’Buhari’nin Mürcie ile İman Konusunda Tartışması’’,AÜİFD 32 (1992).

Çubukçu,İ.Agah,’’İmam Maturidi ve Görüşleri’’,Tercüman gazetesi,19 Nisan 1974.

Dere ,Ali,’’Al-Maturidi und die sunnitische Theologie in Samarkand’’,İslamiyat I(1998),sayı :2,s.135-139.(Ulrich Rudolp’un Maturidi ile ilgili çalışmasının değerlendirilmesi).

Dhanani,Alnoor,’’Maturidi ve Nesefi’nin Atomizm ve Tabiat Anlayışı (Al-Maturidi and al-Nasafi on atomism and the taba’i)’’, Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu(İstanbul 22-24 Mayıs 2009 ).

Duman,Ali,’’İmam Maturidi,Hayatı,Eserleri ve İslam Düşüncesindeki Yeri’’, Hikmet Yurdu ,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı,2,(Temuz-Aralık 2009),sayı:4,s.109-126.

Duran,Bünyamin,’’Eşari-Maturidi Akılcılığı ve Türk Müslümanlığı ’’,Köprü Dergisi,66 (Bahar 1999).

Durusoy,Ali,’’Maturidi Kelamcıların Mantığa Yaklaşımı’’, Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu(İstanbul 22-24 Mayıs 2009 ).

Ecer,A.Vehbi,’’Büyük Türk Alimi Ebu Mansur Muhammed Maturidi’’,Kubbealtı Akademi Mecmuası ,29 (Ekim 2009),sayı :4 s.52-58.

Ecer,A.Vehbi,’’Ebu Mansur  Maturidi es-Semerkandi’’,Milli Kültür Dergisi,(Ekim 1977),sayı:10.

Ecer,A.Vehbi,’’Ebu Mansur Maturidi’’,İslam Medeniyeti dergisi,3 (Mart 1973),sayı:29,s.10-14.

Ecer,A.Vehbi,’’İmanın Artması ve Eksilmesi’’,İslam dergisi,10(Temmuz 1962).

Ecer,A.Vehbi,’’Maturidi’nin Tanınması’’,(Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990) adlı kitap içerisinde ,s.9-16.

Ecer,A.Vehbi,’’Maturidi’nin İslam Dünyasında Tanınması’’,Diyanet(İlmi) Dergi,23 (Ocak-Mart 1987),sayı:1,s.12-17.

Ecer,A.Vehbi,’’Türk Bilginlerinden Ebu Mansur Muhammed Maturidi’’Kurultay dergisi,2 mart 1975.

Ecer,A.Vehbi,’’Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Maturidi’nin Yeri ve Etkisi’’,Türkler 5 (ed. Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek –Salim Koca,Yeni Türkiye Yayınları,Ankara 2002) içinde ,5. 518-526.

Ecer,A.Vehbi,’’Türkiye’de Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi ile ilgili Araştırma ve Yayınlar’’,Türk Kültürü,445/38 (Mayıs 2000),s.308-314.

Ecer,A.Vehbi,’’Kadercilik Meselesi Geri Kalma Sebebi’’,Türk Ocağı,6(Aralık 2006),sayı :72,s.9.

Ecer,A.Vehbi,’’Maturidi’nin Türk Kültüründeki Yeri’’, Hikmet Yurdu ,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel sayısı,2,(Temuz-Aralık 2009),sayı:4,s.91-107.

Ecer,A.Vehbi,’’Gizlenen Maturidi’’,Yesevi,Sayı: 138 (Haziran 2005) ,s.14-15.

Ecer,A.Vehbi,’’Maturidi’nin Yetiştiği Coğrafi Ortam’’,Yesevi,121 (Ocak 2004),s.15

Erdem,H.Sabri,’’Ebu Mansur al-Maturidi’nin Bazı Kelami Görüşleri Üzeirne ’’,Dini Araştırmalar,8/22 (2005),s.165-170.

Erdem,H.Sabri,’’Ebu Hanife ve Maturidi ,Mürcie’nin Devamı Olarak Görülebilir mi?’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Esen,Muammer,’’Maturidi’nin Bilgi Kuramı ve bu Bağlamda Onun Alem ,Allah ve Kader Konusundaki Görüşlerinin Kısa Bir Tahlili’’Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,49 (2008),sayı :2,s.45-56.

Evkuran,Mehmet,’’Maturidi Kelamının Teo-sosyolojisi’’, Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Eyyub,Ali,’’Maturidilik’’,çev.A.Ünal ,İslam Düşünce Tarihi içinde ,(ed.M.M.Şerif),İstanbul 1990,I.295-310.

Fığlalı,Ethem Ruhi,’’Burdur Kütüphanesinde Bulunan Bir Risale ‘Tezkitetü’l -Mezahib’ ’’,AÜİFİİED,Ankara 1975,2. 99-102.

Fığlalı,Ethem Ruhi,’’İbn Sadruddin eş-Şirvani veİtikadi Mezhepler Hakkında Türkçe Risalesi’’,AÜİFD 24 (1981),s. 249-276.

El-Gali,Belkasım ,’’İmam Maturidi’nin İslam İnancını Temellendirmedeki Metodu’’, Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Galli,A.M.Ahmad ,’’Maturidi’nin Tefsirinin Bazı Yönleri’’çev.Hanifi Özcan ,DEÜİFD,4 (1987),s.467-480.

Gibb,H.A.R.-Kramers,J.H.,’’al-Maturidi’’,Shorter Encylopedia of Islam,Leiden-London 1961.

Gilliout,Claude,’’Maturidi’nin Erken Dönem Tefsir Geleneklerine ve İlgili Konulara Bakışı (Maturidi’s treatment of early exegetical traditions and releated topics)’’, Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Gürkan,Saime Leyla ,’’Maturidi’nin Kitabu’t-Tevhid’inde Hristiyanlık ve Teslis Eleştirisi ’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Hacak,Hasan,’’Maturidi Kelamı ve Hanefi Fıkhı:Maturidiliğin Alem Anlayışı’nın Hanefi Fıkhıyla İlişkisi’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Huleyf,Fethullah,’’el-İmam Ebu Mansur el-Maturidi’’,el-Alemü’l Fikr,11 (1980),sayı :1,s.233-258.

Huleyf,Fethullah,’’Ebu Mansur Maturidi Hayatı ve Eserleri’’,çev.Mustafa Öz,Diyanet Dergisi,13 (1974),sayı:5,s.316-319.

Huleyf,Fethullah,’’Maturidi ve Eş’ari Hakkında Bir Tedkik’’,çev.Mustafa Öz ,Diyanet Dergisi,14 (1975),sayı :2, s.102-115.

İbrahim,Lütfi,’’Allah’ın Varlığı Hususunda Maturidi’nin Delilleri’’,çev.Emrullah Yüksel,Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,10(1991),s.202-207.

İlhan,Avni,’’İmam-ı Maturidi ve Kitabu’t Tevhid’i  ’’,Diyanet İlmi Dergi[Diyanet işleri Başkanlığı Dergisi],9 (1970),sayı:94-95,s.99-102.

Kutlu,Sönmez,’’Mürcie’’ mat.DIA

Kutlu,Sönmez,’’Türklerin tarih Boyunca Benimsediği Mezhepler’’

Kürkçüoğlu,Kemal Edib,’’Lamiyye-i Kelamiyye’’,AÜİFD 3 (1954) sayı:1-2,s.1-21.

Lütfi(Ludpi),İbrahim,’’Allah’ın Varlığı Hususunda Maturidinin Delilleri’’,Çev. Emrullah Yüksel,Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi  10 (1991) s.202-207.

MacDonald,D.B-(Ahmed Ateş),’’Maturidi’’,Meb.İslam Ansiklopedisi,İstanbul 1957, 7 / 404-406.

Macit,Yüksel,’’İmam Maturidiye göre Kuranda Bir Hükmün ictihad ile Neshi’’,Hikmet Yurdu ,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel Sayısı,2(Temmuz-Aralık 2009) ,sayı:4 ,s.127-135.

Madelung ,Wilferd,’’Horasan ve Maveraünnehir’de İlk Mürcie ve Hanefiliğin Yayılışı’’,çev.Sönmez Kutlu,AÜİFD 33  (1992),s.239-247.

Mahmud,Merve ,’’Akıl ve nakil Arasında İmam Maturidi’nin Kelam Yöntemi ’’ ,(İmam Maturidi’s Method of Theology between Nakl and Akl),Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul) 22-24 Mayıs 2009.

Mahsimov,Abdukahhor,’’İmom Al-Hudo’’,İmom Al-Buhori Saboqları (2000) no:2,s.102-108 –Özbekçe.

‘’Maturidiye’’ Ana Britanica ,İstanbul 1989  25.  435

‘’Maturidi’’ Türk Ansiklopedisi,Ankara 1976,23.  331

Muminov,Asibek K.,Maturidilik Araştırmalarında Kaynak Olarak Semerkand Chakardiza Mezarlığından mezar Taşı Kitabeleri, Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul) 22-24 Mayıs 2009.

Munavvarov ,Z.-Abbosova,’’Abu Mansur Al-Moturidiy ’’,Shark Mashalı (2000) no:1-2,s..4-9(Özbekçe)

Onat,Hasan,’’Din Anlayışımızın Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler’’Türk Yurdu,c.13/75  (1993)

Özcan,Hanifi,’’Maturidi Ahlakına Felsefi Bir Yaklaşım’’ Türkiye Günlüğü  ,103 (Güz 2010) s.,95-105

Özcan,Hanifi,’’Maturidi Metafiziğine Bir Bakış’’,Türkiye Günlüğü,104(2010),s.128-135

Özcan,Hanifi,’’Maturidinin Düşünce Sistemine Felsefi Bir Yaklaşım’’, Türkiye Günlüğü,102(Yaz 2010),s.141-147

Özcan,Hanifi,’’Türk Düşünce Hayatında Maturidilik’’, Türkiye Günlüğü,101(Bahar  2010),s.141-151.

Özcan,Hanifi,’’Maturidiye Göre ‘Hikmet’ Terimi’’,İslami Araştırmalar,2 (1988),sayı :6 ,s.42-46.

Özcan,Hanifi,’’Maturidi’ye Göre Kur’andaki Kıssa ve Mesellelerin Epistemolojik Amaç ve Önemi ’’,DEÜİFD 9(1995),s.103-117; Kubbealtı Akademi Mecmuası, 24/3  (Temmuz 1995),s.18-35

Özcan,Hanifi,’’Maturidiye Göre Dünyanın Yaratılış Amacı’’Diyanet İlmi Dergi ,29(Ocak-Şubat-Mart 1993),sayı:1,s.17-21.

Özcan,Hanifi,’’Maturidi’ye Göre İman ,İslam ve Küfür İlişkisi’’,DEÜİFD ,8 (1994),s.179-205.

Özcan,Hanifi,’’Maturidinin Bilgi Teorisinde ‘Fıkıh’ Terimi ’’,DEÜİFD,4(1987),s.143-150.

Özcan,Hanifi,’’Maturidi’nin Bilgi Teorisinde ‘İkan’ Terimi’’,İslami Araştırmalar 3(Ocak 1989),sayı:1,s.36-41

Özcan,Hanifi,’’Maturidi’nin Düşünce Sisteminin Önemi ’’ Hikmet Yurdu ,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel Sayısı,2(Temmuz-Aralık 2009) ,sayı:4 ,s.13-15.

Özcan,Hanifi,’’Maturidi’ye göre (Hikmet )Terimi ’’,İslami Araştırmalar,2(1986),s.6

Özcan,Hanifi,’’Maturidi’ye Göre Din-Şeriat ayırımının Felsefi Temelleri’’,  Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul) 22-24 Mayıs 2009.

Özdemir,Metin,’’Maturidi’nin Mutezile Akılcığına Yönelttiği Eleştirilerin Epistemolojik Temelleri’’, Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul) 22-24 Mayıs 2009.

Özdeş,Talip,’’Maturidi’nin Fıkhi Yönü ve Metodu Üzerine Bazı değerlendirmeler’’,Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,2(1998),s.343-360.

Özdeş,Talip,’’Maturidi’nin Din ve Şeriat Anlayışı’’ Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul) 22-24 Mayıs 2009.

Özen,Şükrü,’’Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü’’,Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD),3(2005),sayı:5,s.249-378.

Özen,Şükrü,’’4(10) Yüzyıllarda Ehl-İ Sünnet-Mutezile Mücadelesi ve Bir Ehli Sünnet Beyannamesi’’,İslam Araştırmaları Dergisi,9(İstanbul 2003),

Özen,Şükrü,’’Maturidi ’’,(Fıkıh ve Fıkıh Usulündeki  Yeri),DİA,Ankara 2003,29/159-165.

Özen,Şükrü,’’Maturidi’’(Maturidiyye Mezhebinin Kurucusu,Müfessir ve Fakih),DİA ,Ankara 2003,29/ 146-151.

Özen,Şükrü,’’Maturidi ve Siyaset:Hilafetin Kureyşiliği meselesi’’ Uluslarası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul) 22-24 Mayıs 2009.

Özen,Şükrü,’’Yeterince Tanınmayan Bir İmam:Maturidi’’,Marife,5(2005),sayı:3 s.411-423.

Özervarlı,Mustafa S.,’’Alaeddin el-Üsmendi’nin Kelamcılığı ve Bilgi Teorisi:Maveraünnehir Kelam Düşüncesine Bir Katkı ’’,İslam Araştırmaları Dergisi,10(2003).

Öztürk,Resul,’’Maturidi’nin Kelam Sisteminde Allah’ı Bilme (Marifetullah) Meselesi’’,EKEV Akademi Dergisi-Sosyal Bilimler ,9(2005),sayı:24,s.95-110.

Pekcan,Ali,’’İmam Maturidi (5.333/944)’nin ‘Usul-ı Fıkıh ’a Dair Görüşleri Yada ‘Meahizü’ş-Şerai’ i Yeniden Kurmaya Çalışmak ’’,Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,4(2004),sayı:2.

Pessagno,J.Meric,’’Akıl ve Dini Tasdik :Ebu Mansur el-Maturidi’nin Görüşü’’,çev.A.Bülent Baloğlu-Adil Çiftçi,Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,8(1998),s.441-453.

Pessagno,J.Meric, Maturidi’ye  Göre Akıl  ve Dini Tasdik ’’,çev.İlhami Güler,Ankara Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dergisi,35 (1996),s.425-435.

Polat,Fethi Ahmet,’’Te’vilatü’l Ehlis-Sünne’de Mutezili Söylemin Kritiği ’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Polat,Selahaddin,’’Maturidi’ye Göre Gayb Meselesi’’,(Ebu mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990)adlı kitap içerisinde,s.99-117)

Rudolp,Ulrich,’’İmam Maturidi’ye Göre Tanrı’nın Hikmeti (Al Maturidi’s Concept of God’s Wisdom)’’Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Rudolp,Ulrich,’’Moturidiylik’’,İmom al-Bukori Saboqları (2000),no:2,s.98-102.(Özbekçe)

Sait,Rifat ‘’Balkan İnsanında İtikad Farkı:Maturidilik’’,Dünya Online,25.10.2007

Salame ,Claudei’’Kelam İlminin Temellerinde Rasyonalist ve Literalist (Nakilci,Lafızcı) Akımlar ve Büyük Kelam Okulları ’’çev.Kamil Güneş,Marife ,2 (2002),sayı:1,s.197-211.

Sarıkaya,M.Saffet,’’Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri ’’,Türkler 5 ,(ed.Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca,Yeni Türkiye Yayınları,Ankara 2002) içinde,5. 498-508.

Sarıkaya,M.Saffet,’’Maturidi’nin Din Anlayışında Hoşgörü’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).eMakalat Mezhep  Araştırmaları,3/2 (Güz 2010).,s.145-164.

Seber,Abdülkerim,’’İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi’nin Te’vilatü’l-Kuran’ında Necm Suresi Tefsiri:Tercüme-Tahlil-Mukayese’’,Bilimname,11(2006),sayı:2,s.97-139.

Shirinov,T.,Berdumuradov,A.,’’Abu Mansur Moturidiy’’,Meros,no :3-4,(1997/02)(Özbekçe)

Sifil,Ebu Bekir,’’ Te’vilatü’l-Kuran ve Hanefi-Maturidi Çizgi’’Milli Gazete ,29 Nisan 2006.

Sinanoğlu,Mustafa,’’İmam Maturidi’nin Düalist İnanç Gruplarına Yaklaşımı’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Şeker,Fatih M.,’’Türk Müslümanlığı’ Fikriyatı ve Maturidi Algısının Dönüşümü’’,Marmara üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,38 (2010),sayı:1,s.47-80.

Şekeroğlu,Sami,’’Maturidi’de Kötülük Problemi’’,Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,14 (Ocak-Haziran 2009),sayı:21,s.135-150.

Şekeroğlu,Sami,’’Maturidi’de Zühd ve Takva Anlayışı ’’,Harran üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,14 (Temmuz-Aralık  2009), sayı:22, s.53-65.

Tan,Muzaffer,’’Geç Dönem Hanefi-Maturidi Fırak Geleneği Bağlamında Bir Risale:El-Makalat fi Beyani Ehli’l Bida ve’d Dalalat’’,Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,14 (2009),sayı:1, s.181-202.

Tan,Muzaffer,’’Hanefi-Maturidi  Fırak Geleneği Bağlamında Mezheplerin Tasnifi  Meselesi’’ Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi,49/2 (2008),s.121-152.

Et-Tanci,Muhammed b.Tavit,’’Abu Mansur el-Maturidi’’AÜİFD,4/1-2 (1995),s.1-12.

Toksarı,Ali,’’Maturidi’ye Göre Evlenmede Şahitlik’’, Ebu mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990)adlı kitap içerisinde,s.1-18).Ayrıca bkz. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,3(1989),s.253-260

Topaloğlu,Bekir,’’Maturidi’’(Kelama Dair Görüşleri),DİA.,Ankara 2003,29/151-157.

Topaloğlu,Bekir,’’Maturidi’’(Tefsir İlmindeki Yeri),DİA.,Ankara 2003,29/157-159.

Tuğlu,Nuri’’İmam Maturidi’nin ’’ Te’vilatü’l-Kuran Adlı Tefsirinin Rivayet İlimleri Açısından Bazı Özellikleri’’,Arayışlar,3(2001 ),sayı:5-6,s. 115-130.

Tuğlu,Nuri’’Maturidilerin Hadis Anlayışı Üzerine Bir Çalışma’’,Arayışlar,3(2001 ),sayı:5-6,s. 205-210.

Tuğlu,Nuri,’’Teşbih İfade Eden Rivayetler ve Ehli Sünnet Yorumu Bağlamında İmam Maturidi’nin Yaklaşımı’’,Dini Araştırmalar,8 (2006),sayı :24,s.203-217.

Tunç,Cihat,’’Maturidi’nin İman Anlayışı’’(Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990)) adlı kitap içerisinde s.1-18

Turan,Osman,’’Türkler ve İslamiyet ’’, AÜDTCFD ,4(1946).

Uğur,Ahmet,’’Maturidi Zamanında İslam Alemine Kısa Bir Bakış’’, (Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990)) adlı kitap içerisinde s.1-18

Uludağ,Süleyman’’Maturidi Kelamı ve Taftazani Üstüne Düşünceler’’ Aylık Dergi,Ehl-i Sünnet Özel Sayısı  Ankara 1985

Yaltkaya,Mehmet Şerafeddin,’’İslamda İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler ’’,DFİFM,Sene:3,12 (1929),s.1-20

Yaltkaya,Mehmet Şerafeddin’’Kerramiler’’,DFİFM,sene :3,2(1929),s.1-15

Yaltkaya,Mehmet Şerafeddin ‘’Selçuklular Devrinde Mezahib’’,sad.Ali Duman,Hikmet Yurdu,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel Sayısı,2 (Temmuz-Aralık 2009),sayı :4,s.179-194

Yaman,Hikmet,’’Small Theological Differences,Profound Phliosophical İmplications:Notes on Some of the Chief Differences between Ash’aris and Maturidis’’,Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,15(2010),sayı :1,s.177-194

Yavuz,Y.Şevki,’’İmam Maturidi’nin Tabiat ve İlliyete Bakışı’’, Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Yavuz,Y.Şevki,’’Maturidiyye ‘’,(Tarihçe ,Görüşlerive Değerlendirme),DİA .,Ankara 2003 ,29/165-175.

Yazıcıoğlu ,Mustafa Sait,’’Maturidi Kelamında İnsan Hürriyeti Meselesi ’’ AÜİFD,30 (1988),s.155-169.

Yıldırım ,Arif,’’Ebu Mansur Maturidi’nin Din-Devlet İlişkisine Bakışı ve Bazı Değerlendirmeler’’ AKEV Akademi dergisi,10 (Bahar 2006),sayı:27,s.147-168.

Yıldırım,Ramazan,’’Maturidi Teolojisi ve Cumhuriyetin Özgür Bireyi’’, http://www.haber10.com/makale/7995 (19.07.2007)

Yılmaz,Nusrettin,’’İslam Düşüncesinde Tasavvuf ve Kelam Alanında bir Karşılaştırma:Kelabazi ve Maturidi’’,İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi Dergisi ,1(1995),sayı:1,s.73-90

Yörükan,Y.Ziya,’’İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler ve İmam-ı Azam Ebu Hanife’’,AÜİFD,1 (1952),sayı:2-3,s.1-19: AÜİFD,1(1952),sayı:4,s.71-78.

Yurdagür,Metin ‘’Kur’anda Kader ve İmam Maturidi’nin Tevialtül Kuranında Kader ile ilgili Bazı Ayet-i Kerimelerin Yorumu’’(Ebu Mansur Semerkandi Maturidi Kongresi (Kayseri 1990)) adlı kitap içerisinde s.135-163.

Yurdagür,Metin,’’Kurucusundan Sonra Maturidiyye Mezhebinin En Önemli Kelamcısı Ebul Muin en-Nesefi’nin Hayatı ve Eserleri’’,Diyanet İlmi Dergi (Diyanet Dergisi),21 (1985),sayı:4,s. 27-43

Yüksel,Emrullah ‘’Eş’ariler ve Maturidiler Arasındaki Görüş Ayrılıkları’’,Atatürk ÜİFD ,4 (1980),s.91-103;Atatürk ÜİFD,9 (1990),s. 1-11;10 (1992),s.16-20;(1993),s.8-17.

Ziyadov.Shovosil,’’Maturidiyye Doktrininin Özbekistan’da Araştırılması:Problemler ve Çözümler’’ Uluslar arası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu (İstanbul 22-24 Mayıs 2009).

Ziyodov,Ş.’’Abu Mansur al Moturidiy va Uning Tavilot ahl as-Sünna’’Asaru hakkıda Yangı Malumatlar’’,Şarksunoslik (1999),no:9,s.66-73.(ÖZbekçe)

Ziyodov,Ş.Abu Mansur al-Moturidiy va Uning Kalom Talımotı’’,Ozbekiston tarihi (2000),no:3,Taşkent 2000s.3-7.(Özbekçe)

Ziyodov,Ş.,’’Abu Mansur Mouridiy ve kalom Talımotı ’’Özbekistanda İjtimoiy Fanlar(2000),no :3,s.32-37.(Özbekçe)

Ziyodov,Ş.’’Abu Mansur Moturidiy’’,Mulokat (2000),no:1 s.51-52.(Özbekçe)

Ziyodov,Ş.,’’Kalom Talımotı va Abu Mansur Al-Moturidiy’’,İslom Tarih va Manaviyat,Abdulla Kodiriy Yayınevi,Taşkent 2000,s.26-34.(Özbekçe)

Ziyodov,Ş.’’Pok İymon Posbonı’’ Shark Mashalı (2000),no :1-2,s.18-21.(Özbekçe)

Zohidov ,A.,’’Moturidiy va Kalom Talimotı’’,Fan va Turmush (1997),no:6,s.12-13.(Özbekçe)

Zysow,Aron,’’Hanefi Hukuk Kuramında Mutezililik ve Maturidilik’’,çev.Süleyman Aydın, Hikmet Yurdu,İmam Maturidi ve Maturidilik Özel Sayısı,2 (Temmuz-Aralık 2009),sayı :4,s.147-178.

Arapça

Ahmet,Celi,Ahmed Muhammed ,’’Nazariyyetul Marife’inde’l-İmami’l-Maturidi ’’,ed-Dirasatu’l-İslamiyye 17 (1982),sayı :2,s.15-42.

Dekkaş,Selim,’’Mulahazat Menheciyye ve Adva Tarihiyye ala Kitabı’t-Tevhid li Ebi Mansur el-Maturidi’’,Havliyyatu fer’i’l edebi’l –arabiyye,(Annales du Departement des Letters Arabes),University Saint-Joseph,2(1982-1983),s.43-59.

Haqmis,Muahmmed b. Abdirrahman ,’’el-Maturidiyye Rebibetu’l Kullabiyye’’,Mecelletu’l Buhasi’l İslamiyye 55 (1419/1998-1999),s.123-160.

Huleyf,Fethullah,’’Kitabu’t-Tevhid li Ebi Mansur el-Maturidi’’,Mevsu’atu Turasi’l İnsaniyye ,Kahire t.y.,8-10. 153-170.

Huleyf,Fethullah,’’El-İmam Ebu  Mansur el-Maturidi’’,el-İlmu’l Fikr 11 (1980),sayı :1,s.233-258.

İngilizce

Ayyup,Ali,’’Maturidism’’,(Sharif,M.M.,A History of Muslim Philosophy,(Otto Harrasowitz,Wiesbaden 1963),1. 259-274.

Frank,Richard M.,’’Notes and Remarks on Taba’i in the Teaching of al-Maturidi’’,Melanges d’ıslamologie:Volume dedie a la memoire d’armond Abe (ed.Pierre Salmon),Leiden 1974,s.137-149

Galli,Ahmed M.Ahmed,’’Some aspects of al-Maturidi’s Commentary on the Quran’’,Islamic  Studies 21 (1982),sayı :1,s.3-21

Ishak,Aldila,’’Salient Features  of al-Maturid’s Theory of Knowledge’’,al Shajarah 6 (2001),sayı:2,s.253-279

Lewinstein ,Keith ‘’Notes on Eastern Hanafite Heresiography ’’,Journal of the American Oriental Society ,114/4(1994),s.583-598.

Lutpi,İbrahim,’’Al-Maturidi’s Arguments fır Existence of God’’,Hamdard İslamicus 3 (1980),sayı:4,s. 17-22; Essays on Islam (ed.H.M.Said),Karaçi 1992,s.16-21

Mac Donald ,D.B.,’’al-Maturidi’’,Shorter Enclopedia of ıslam ,Leiden 1953,s.362-363.

Madelung,Wilferd ,’’Maturidiyya’’,E12,  4. 847-848

Madelung,Wilferd ,’’The spread of Maturidism and The Turks ’’ Atas do 4 Congresso de Etudos Arabes e İslamicos,Coimbra-Lisboa 1968,Leiden ,E.J.Brill 1971,s. 109-168

Madelung,Wilferd ,’’The Early Murjia inKhurasan and Transoxsania and the Spread of Hanafism’’,Der Islam 1982,Band 59 Heft:1

Madelung,Wilferd ,’’Early Sünnite Doctrine Concerning Faith as reflected in the Kitab al-İman of Ebu Ubeyd al-Kasım b.Sellam’’,Studia Islamica 32 (1970),s.233-254

Madelung,Wilferd ,’’Abul Muin al Nasafi and Ash’ari Theology’’,Turjkish Culture ,2 (Leiden 2000),s. 318-330.

Özcan,Hanifi, ‘’Abu Mansur al-Maturidi’s Religious Pluralism ’’,Islamochristiana,Vol. 23 (Roma 1997),s.65-80

Özervarlı,M.Sait’’The Authenticity of the manuscript of Maturidis Kitab al-Tawhid: Re-Examination ‘’,TDV İSAM İslam Araştırmaları Dergisi 1 (1997),s. 19-29

Pessagno,J.Meric ,’’The Uses of Evil in Maturidian Thought ’’,Studia İslamica 60(1984),s. 59-82.

 

Diğer Diller

Abdullayev,A.Hikmatullayev,H.,’’Muhammed Maturidi Semerkandi’’, Semerkandlı Alimler adlı eser içerisinde (FAN Yayınevi, Taşkent 1969 ),s.15-16

Daiber ,Hans,’’Zur Erstausgabe von al-Maturidi,Kitab at-Tavhid’’,Der Islam 52 (1975),sayı:2 ,s.229-313

Gadret,D.,’’De quelques questions poses par l’etude du ILm al-Kalam ’’,SI 32 (1970),s. 135-139

Van Ess,Josef ,Kitablar ve Mecmualar Rewiev of Books and Periodicals,(DİA için ter. Ziya Yılmazer),Oriens 27-28 (1981),s. 556-565

Gimaret,Daniel ,’’al-Maturidi und die Sunnitische Theologie in Samarkand,by Rudalp Ulrich,Leiden 1977’’ Bulleten Critique des Annales Islamologiques 14 (1998),s. 40-44

Götz,M.Anfred,’’Maturidi und sein Kitab Ta’wilat al-Qur’an ’’ Der Islam 41 (1965),s.27-70

MacDonald,D.B., ‘’Maturidi’’,Ensylopedia de’l Islam ,3. 469-470

Mir Zanya,Manur,’’Asar-u Efkar-ı Mansur Maturidi’’,Keyhan-ı Endişe,40 (1370/1992),s.70-82

Monnot,Guy,’’Matoridi et le Manicheisme’’Melanges de l’Institute Dominicain d’Etudes O.Du Caire (MİDEO),13 (1977),s.39-66.Ayrıca bkz.Islam et Religions,Paris 1986,s. 129-140

Rudolp ,Ulrich,’’Das Entstehen der Maturidiya’’,Zeitschrift der Deutshen Morgenlandischen Gesellschaft 147 (1997),sayı:2 ,s.394-404

Rudolp ,Ulrich,’’Ratio und Überlieferung in der Erkenntnşslehre al-As’arş’s und al-Maturidi’s ’’,Zeitschrift der Deutshen Morgenlandischen Gesellschaft 142 (1992),sayı:1 ,s.72-89

Salame,Claude,’’Le Courant Rationlaisant et Le Courant Litteraliste Dans Les Fondemenets De La Theologie Dialectique et Ses Grandes Ecoles ’’Bulletin d’Etudes Orientalis 31 (1980),s. 269-285

Spiro,Jean,’’La Theologie d’abou Mansour al-Matouridy’’Verhandlungen des 8,Internationalen Orientalisten Kongresses (Hamburg 1902),Leiden 1904,s.292-295

Vadet,Jean-Claude,’’Le karramisme de la Haute –Asie au carrefour de trois sectes rivales’’REI 48 (1980),s. 20-25

Vajda,Georges,’’Abu Mansur Muhammed …al-Matıridi:Kitabal-Tawhid (ed.By Fathallah Kholeif)’’Arabica 20(1973,sayı:1,s.93-95)

Vajda,Georges,’’Le Temoignage d’al Maturidi sur la Doctrine des Manicheens,des Daysanites et-des Marcionites’’,Arabica 13 (1996),sayı:1,1-18; 13 (1996),sayı :2 ,s. 113-128; Etudes de theologie et de philosohie arabislamiques a l’epoquue (ed. Daniel Gimaret-M.Hayoun et Ş.Şolivet) London 1986,s. 113-128

Vyatkin,V.L.,’’Samarkandskie Legendı: Yevreyskiy Mudrets,Çupan Ata,Darhan,Şayh Maturidi,Şahi -Zinda’’,Spravoçnaya Knijka Samarkandskoy Oblasti 1897 ,sayı:5, Samarkand 1897,s. 224-240.

Vyatkin,V.L.Spravoçnaya Knijka Samarkandskoy Oblasti.1898,say :6 Samarkand 1899,s. 153-259

İlgili Yazılar