İRADE HÜRRİYETİ ve İMAM MATURİDİ – M. Saim YEPREM

irade-hürriyeti-ve-imam-maturidi-204x300O halde problem temelinden çözülemezdir, çözülemiye-cektir. İnkârın da bir çözüm olmadığı apaçık bir gerçektir.Sevgili Peygamberimizin (s.a.) ve onun yolunda giden sahâbe-i kiramın (r.a.) ve selef-i sarihinin, kader münakaşa­larını şiddetle meneden tutumlarında ne büyük bir gerçek gizlidir.«Cebir de yoktur, tefviz de, ikisinin arasında bir orta yol vardır «formülü, isbatı yapılamıyan ve gerçekliğine tered­dütsüz inanılması gereken beri müteârafe (postulat) dir.”İnsanın irâde hürriyeti bir îmandır. Sorumluluğu an­cak böyle temellendirilir. îlâhî kaza ve kadere de inanmak îmanın şartlarından biridir. «Hayrı ile şerri ile kaderin Al­lah’tan geldiğine inanmanın» îmanın şartlarından biri ol­duğunu, bu konudaki delillere dayanarak ifade eden İmâm el-Mâtürtdî, özel manalariyla izah ettiği ve «ezelî takdir» manasını da ihtiva eden «kader)) e inanmamanın küfür ol­duğu kanaatindedir.însan, hürriyetine inandığı sürece hür olacak, gerisi kı­yamete kadar ilâhî bir sır olarak kalacaktır.

Çalışmak ve gayret bizden, Tevfik ve hidâyet ancak Allahtandır.

İlgili Yazılar