Mâtürîdî’nin Hayatı, Eserleri Ve Kelam İlmi’ndeki Yeri

Mâtürîdî’nin Hayatı, Eserleri Ve Kelam İlmi’ndeki Yeri PROF. DR. RECEP ÖNAL Mâtürîdî, tarihte çeşitli din, inanç, ideoloji, kültür ve medeniyetlere beşik vazifesi gören Maveraünnehir bölgesinde yaşamıştır. Onun yaşadığı dönem, İslâm dünyasında pek çok gelişme ve değişimlerin yaşandığı, değişik dinî, itikadî, felsefî, siyasî akımların peş peşe türediği, diğer din ve kültür mensuplarıyla ilişkilerin yoğunlaştığı, İslâm’ın temel esaslarına içeriden ve dışarıdan meydan okumaların arttığı bir dönemdir. Böyle bir dönemde yetişen Mâtürîdî, eserlerinde İslam inancına karşı çıkan inkârcı dinî ve felsefî akımların görüş ve iddialarını inceleyerek rasyonel bir tutumla çürütmeye çalışmıştır. Ayrıca, İslam’a…

DEVAMINI OKU

İmam Mâtürîdî ve Teʾvîlâtü’l-Kur’ân

İmam Mâtürîdî ve Teʾvîlâtü’l-Kur’ân PROF. DR. BEKİR TOPALOĞLU Şimdiye kadar yapılan araştırmalar Matüridi’nin kelam ilmini siyasi mecradan çıkardığı, red-cevap kuruluşunu usu’l-i selase planında sistemli bir bünyeye kavuşturduğu, akıl-nakil çatışmasını ortadan kaldırdığı, alanı içinde akla, onun istidlal ve tahlillerine önem verdiği, sem’iyyat konularında başta Kur’an olmak üzere nakli en çok kullanan kişi olduğu sonucuna varılmıştır. Matüridi her iki eserinde de konuları işlerken hayattan kopuk bir teorisyen değildir. Fert ve toplum temelinde beşeri alemi daima göz önünde tutmuş, insan psikolojisini ve toplum realitesini hesaba katmıştır.

DEVAMINI OKU

Hz. Ali Cenknamelerinde Maturidilik ve Hanefilik İle İlgili Unsurlar

Hz. Ali Cenknamelerinde Maturidilik ve Hanefilik İle İlgili Unsurlar Prof. Dr. Mehmet ATALAN Özet Türk kültür ve tefekkürünün, millî birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde daimî kalmasını sağlayan önemli edebî eserlerimizden birisi de Cenk kitaplarıdır. Cenk kitapları bir başka deyişle Cenknameler içerisinde Hazret-i Ali’ye nispet edilenler önemli bir yer tutmaktadır. Hazret-i Ali Cenkleri, motif yapısı ve zenginliği, olay halkası, mesaj verme özelliği, dili ve üslûbu bakımından oldukça dikkat çeken eserler arasındadır. Türk tarihindeki cenknâme geleneği halk edebiyatı eserlerinde popüler hâle getirilmek suretiyle daha geniş kitlelere mal edilmek istenmiştir. Yine Cenknâmelerde, bütün…

DEVAMINI OKU

Eldivan’dan “İlmin Efeliğine” Bir Ömür: Prof. Dr. Hasan ONAT

eldivandan ilmin efeliğine bir ömür prof dr hasan onat

Eldivan’dan “İlmin Efeliğine” Bir Ömür: Prof. Dr. Hasan ONAT Prof. Dr. Sönmez KUTLU Hasan Onat, Çankırı’nın Eldivan ilçesinde doğdu. İlköğretimini Eldivan Merkez İlkokulu’nda, liseyi yatılı olarak Yozgat Lisesi’nde bitirdi. 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Lise eğitiminden itibaren çok okuma, araştırma ve sorgulama alışkanlığı edindi; şiir ve öykü yazmaya başladı. İlahiyattaki başarıları, tecessüs ruhluluğu ve ilmî merakı Prof. Dr. E. Ruhi Fığlalı’nın dikkatini çekti ve onu Mezhepler Tarihi alanında doktoraya davet etti. Böylece Mezhepler Tarihi’nde araştırma görevlisi oldu. Doktorasını başarıyla bitirdikten sonra yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. Doçentlik ve…

DEVAMINI OKU

Maturidi-Makaleler

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar BİR TÜRK BİLGİNİ İMAM MATURİDİ_NİN İSLAM DÜŞÜNCESİNE KATKILARI-MEHMET ZEKİ İŞCAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNDE MATURİDİ TEMSİLCİLERİ-AHMET AK Din Görevlilerinin Ebu Hanife ve İmâm Mâturîdî Hakkindaki Bilgi Düzeyleri-ULUSLARARASI ULUĞ BİR ÇINAR MATURİDİ SEMPOZYUMU Dogmaya Karşı Akıl-Maturidi_nin Teslis İnancını Tenkidi-Salime Leyle Gürkan EBU MANSUR EL MATURİDİ2NİN MÜRCİE_YE BAKIŞI-AHMET AK EŞ_ARİ_NİN İKMALİ MATURİDİ_NİN İHMALİ-MEHMET KALAYCI HÜSN VE KUBH KONUSUNDA AKLIN ROLÜ VE İMAM MATURİDİ-DOÇ.DR.ALİ BARDAKOĞLU İMAM MATURİDİ VE MATURİDİ KELAMCILIĞININ YENİDEN KEŞFEDİLMESİ-MEHMET KALAYCI İMAM MATURİDİ_DE KUR_AN_I KUR_AN_LA TE_VİL-ALİ KARATAŞ İMAM MATURİDİ_NİN RIZIKLA İLGİ AYETLERİ TEFSİRİ-DOÇ.DR AHMET ÇOŞKUN KADIZADE MEHMED…

DEVAMINI OKU

Maturidi-Dergi Yayınları

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 ABDÜLKADİR EL-HAMZAVİ_NİN ER-RİSALETÜ_L-HAMZAVİYYE Fİ BEYANİ HAKİKATİ_L-FARK BEYNE KESBİ_L-EŞ_ARİYYE VE_L-MATURİDİYYE ADLI ESER-GÜVENÇ ŞENSOY ABU MANSUR AL- MATURİDİ -PROF.DR MUHAMMED B.TAVİT AT-TANCİ ABU MANSUR AL-MATURİDİ-MUHAMMED B. TAVİT ET-TANCİ AKIL VE TASDİK EBU MANSUR EL MATURİDİ_NİN GÖRÜŞÜ-J.MERİÇ PESSAGNO AKIL-VAHİY-BİLGİ İLİŞKİSİ-MATURİDİ ÜZERİNE BİR İNCELEME-EYÜP AKTÜRK ALLAHIN VARLIĞI HUSUSUNDAKİ MATURİDİ_NİN DELİLLERİ-LÜTFİ İBRAHİM EBU MANSUR EL MATURİDİ VE TEVİATÜL KURAN-MUHİTİN AKGÜL EBU MANSUR MATURİDİ HAYATI VE ESERLERİ-DR.FETULLAH HULEYF EŞARİLER İLE MATURİDİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI-PROF.DR EMRULLAH YÜKSEL EŞARİLİK VE MATURİDİLİĞİ UZLAŞTIRMA GİRİŞİMLERİ-TACÜDDİN ES-SÜBKİ VE NUNİYYE KASİDESİ-MEHMET KALAYCI FASLÜN Fİ USULİL-İMAN ADLI…

DEVAMINI OKU

El Yazma Eserler Kaynakçası

Akkirmani,Muhammed ,Risale fi meşiyyeti’llah ,Süleymaniye  Ktp ,Fatih Böl:Nu:5353/2,v. 10b -11a.(Meşiat  konusunda Maturidi  ve Eşari  arasındaki farklılığı ele alan Osmanlıca  iki varaklık bir risale ) Akkirmani,Muhammed ,irade-i cuziyye  risalesi,Süleymaniye Ktp ,seres bölümü  Nu:3853;Süleymaniye Ktp,Hacı mahmud Efendi,Nu:1711 Alauddin Zade el-Hanefi,Muhammed b.Bahauddin b.lutfullah,el-Kavlu’l-fasl,Daru’l-kutub el-Mısrıyye,ilmu’l-Kelam,Nu:282,Mikrofilm Nu:40980. Ankaravi,Kasım Efendi,el-irade el-cuziyye,Austrian National Library,Yazma( N.F.266), v.16b-17a. Anonim,Sıfatu’s-sunne ve’l-cema’a,(el-Hasiri,Muhammed b. İbrahim,el-Havi fi’l-fetava içinde)Süleymaniye Ktp,Hekimoğlu Ali Paşa,Nu:102,v.252a. Antepli  Abdurrahman Efendi,Haşiye ala şerhi’l-aka’idi’n-nesefiyye,Raşid Efendi Ktp,Nu:9217/2 El-Belhi,Muhammed b.el-Kadi Hamiduddin Mahmud b.Ömer el Mahmudi,La budde min ma’rifeti usuli’leşya ve furu’iha,Daru’l-kutubi’l-Mısrıyye,Mecmua Nu:169,Mikrofilm Nu:5160,v.188a.-205a.(Fırkaların tasnifiyle ilgili bir eserdir.) El-Buhari,Kıvamuddin Ahmed b.Abdurreşid(VI.XII. asır ?)Cami’u’l-aka’id(bkz.mehmet baktır’ın…

DEVAMINI OKU

İlmi Eserler Kaynakçası

4.Diğer Diller Allards,Michel S.J., Le Proble’me Des Atributs Dıvıns,Editions De L’imprimerie Cathologue,Beyrouth 1965,s. 419-27 Brokelmann,C.Geschichte Der Arabichen Literature,Leiden 1943. Brockelmann,Carl, Tarihu’l edebil-arabi,çev.Komisyon,Mısır 1993,II.433-435 Gimaret,D.,Theories de L’acte humanian en theologie musulmane,Paris 1980,s.171-234 Sezgin,Fuat ,Tarihu’t turasi’l Arabi,çev.Mahmud Fehmi Hicazi,Rilad 1991,cild 1,cüz 4,s.40-42 Sezgin,Fuat,Geschichte des Arabischen Schrifttums,(GAS),E:J:Brill-Leiden 1967 Van Ess,Josef ,Theologie und Gesellschaft im 2. Und 3. Jahrhundmert Hidschra,Berlin 1991. Gimaret,Daniel ,Theories de L’acte human en theologie musulmane,Paris 1980,s. 175-190 F.Ebu Mansu el-Maturidi ve Maturidi Kültür Çevresiyle ilgili Makaleler 1.Türkçe Abdullayev,A.,’’Abu Mansur Maturidiy va İslomiy Etikod’’,Özbekistan Müslümonları,(1997),no:1-4,s. 18-19.(Özbekçe) Abdullayev,A.,’’Moturidiy va etikod’’,Milliy Tiklaniş,No :12,1997(Özbekçe)…

DEVAMINI OKU

Maturidi-Doktora Tezleri

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar EL-MATURİDİ_NİN TELAVİLATÜL KURAN_ININ DİRAYET TEFSİRİ AÇISINDAN TAHLİLİ-ÖMER FARUK BİLGİN İLK DÖNEM SÜNNİ KELAMINDA ULUHİYET ANLAYIŞI-M.ŞÜKRÜ KILIÇ MATURİDİ_NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ŞER-HİKMET İLİŞKİSİ-EMİNE ÖĞÜK İMAM MATURİDİ’NİN TE’VİLATU EHLİ’S-SÜNNE ADLI ESERİNİN TEFSİR METODOLOJİSİ AÇISINDAN TAHLİL VE TANITIMI-TALİP ÖZDEŞ MATURİDİ KAYNAKLARDA MATURİDİ VE MATURİDİLİK-AHMET AK MATÜRİDİ’NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ŞER-HİKMET İLİŞKİSİ-EMİNE ÖĞÜK MATURİDİ’NİN MU’TEZİLE ELESTİRİSİ-YULDUS MUSAHANOV MATURİDİ’YE GÖRE KAZA VE KADER-HARUN IŞIK MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN’INDA KUR’ÂN’I KUR’ÂN’LA TEFSİR-ALİ KARATAŞ EL‐MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L‐KUR’ÂN’ININ DİRÂYET TEFSİRİ AÇISINDAN TAHLİLİ-ÖMER FARUK BİLGİN MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İSLAM DIŞI DİNLER-RECEP ÖNAL İBN SÎNÂ’DA BİLİMSEL KANITLAMA TEORİSİ-HACI KAYA TARİHSEL SÜREÇTE…

DEVAMINI OKU

Maturidi-Yüksek Lisans Tezleri

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar EBU MANSUR EL MATURİDİ_NİN TEVİLATÜL KURAN ADLI TEFSİRİNİN EĞİTİM VE DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLERİLMESİ-AHMET SAİD TUNÇPINAR EHLİ SÜNNET EKOLLERİNDEN EŞARİLİK VE MATURİDİYYE_YE GÖRE ALLAHIN FİİLERİNDE HİKMET-HÜSEYİN CAN EHL-İ SÜNNET KELAMINDA TEKFİRDE SINIRLAR-RECEP ARDOĞAN EŞARİ VE MATURİDİ MEZHEPLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKLILIKLARI-MUSTAFA ÖZGEN FAHREDDİN RAZİ_NİN MATURİDİLERLE OLAN TARTIŞMALARI VE ELEŞTİRİSİ-VEYSEL KAYA H.IV.IX-M.X-XV.YÜZYIL MATURİDİ VE EŞ_ARİ AKAİD METİNLERİNDE EBU HANİFE_NİN ETKİSİ-ZEYNEP ÖNDER DEMİRER HİCRİ V-VI.YÜZYILLARDA MAVARAÜNNEHİR_DE YAŞAMIŞ MATURİDİ ALİMLERİN MATURİDİ ALİMLERİN MATURİDİLİK İÇİNDEKİ YERİ VE GÖRÜŞLERİ -M.SAMİ DEMİRCİ İMAM MATURİDİ_NİN İMAN ANLAYIŞI-SELİM GÜLVERDİ İMAM MATURİDİ_NİN TEVİLATÜL KUR_AN ADLI…

DEVAMINI OKU

HADİS

KAZA VE KADERLE İLGİLİ HADİSLERİN İNCELENMESİ İLK DÖNEM KELAM KAYNAKLARINDA EHLİ KİTAP ANLAYIŞI HZ.İSA’NIN NÜZULÜ MESELESİ, DİNİ ve POLİTİK YAKLAŞIMLAR HZ.PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE KADER KAVRAMI HANEFÎ FIKIHÇILARININ BUHÂRÎ’DEN ALMADIKLARI AHKAM HADİSLERİ AKIL İLE İLGİLİ HADİSLERİN TESPİT ve TENKİDİ

DEVAMINI OKU

KELAM

MATURİDİ’NİN MUTEZİLE ELEŞTİRİSİ MATURİDİ’NİN KELAM SİSTEMİNDE EHLİ KİTAP ANLAYIŞI MATURİDİ’DE ALLAH-ALEM İLİŞKİSİ EBU HANİFE’NİN KADER İNSAN FİİLLERİ ve BÜYÜK GÜNAH HAKKINDA GÖRÜŞLERİ SEYYİD BEYİN KELAMİ GÖRÜŞLERİ ve HİLAFET HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ CESSAS’IN NESİH ANLAYIŞI

DEVAMINI OKU

Maturidi-Yabancı Kaynaklar

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar 🙂 THE IDEA OF SUBECTİVE FAITH IN AL-MATURIDI_S THEOLOGY-YASİN RAMAZAN BAŞARAN THE AUTHENTİCİTY OF THE MANSUCRPT OF MATURİDİ_S KİTAB AL-TAWHİD-A RE-EXAMİNATİON-M.SAİT ÖZERVARLI SMALL THEOLOGİCAL DİFFERENCES, PROFOUND PHİLOSOPHİCAL İMPLİCATİONS-NOTES ON SOME OF THE CHİEF DİFFERENCES BETWEEN THE ASH_ARİS AND MATURİDİS-HİKMET YAMAN ABU MANSUR AL-MATURİDİ AND SAİNT THOMAS AQUİNAS-THE COMPARATİVE PERSPECTİVE-AGATA WOJCİK-LUKASZ WOJCİK –THE DOCTRINES OF THE MATURIDITE SCHOOL WITH SPECIAL REFERENCE TO AS-SAWAD AL-A’ZAM OF AL-H.A KIM AS-SAMARQANDI -THE DISAGREEMENTS BETWEEN THE ASH‘ARIS AND MATURIDIS –TRENDS OF STUDY ON TA’WILAT AHL AL-SUNNAH BY ABU MANSUR AL-MATURIDI…

DEVAMINI OKU

Tevilatul Kuran-Arapça

Mâturîdî, Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Mezhepler ve Kıraat konusunda çok sayıda eser bırakmıştır. Ancak bunlardan pek çoğu, korunamamış;  istilalar, göçler, doğal afetler, maddî imkansızlıklar ve diğer sebeplerle kaybolmuştur. Kaybolanların çoğunluğunu, Mutezile, Haricîler, Rafızîler ve Şiî-Karmatîleri eleştirmek için yazdığı eserlerle Fıkıh ve Fıkıh Usûlü ile ilgili eserleri oluşturmaktadır. Onun eserlerinden, 40 yakın yazması bulunan Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı tefsiriyle  dünyada tek  yazma nüshası bulunan Kitâbu’t-Tevhîd adlı kelamî eseri bize ulaşabilmiştir.  Bu iki eser arasında ilmî üslup, meselelere yaklaşım tarzı, ileri sürülen fikirler ve bunların temellendirilmesi itibariyle tam bir tutarlılık söz konusudur. Te’vîlât  adlı tefsirin,…

DEVAMINI OKU