Kur’an’da Sürekli Olarak İşletilen ve Ürün Veren Akıldan Bahseder

Kur’an’da Sürekli Olarak İşletilen ve Ürün Veren Akıldan Bahseder Kur’an’da sürekli olarak işletilen ve ürün veren akıldan bahsederken birde bizim bilime ve bilgiye verdiğimiz değere bakalım. Dünyada ilim ve bilime verilen desteklere bakılacak olursa durumumuz aşağıda görüldüğü gibidir. Hangi ülkenin beyin hazinelerine ne kadar kıymet verdiğini anlamanın en kısa yolu AR-GE harcamalarının GSMH’ye oranına bakmaktır. Bu oranlar Japonya için %3.27, ABD için %3.45, Güney Kore için %4.82, Almanya için %3.13, Danimarka için %2.97 iken,Türkiye için yüzde 1.09, Mısır için %2, Suudi Arabistan için %0.05’dir. Dünyada en çok bilim ve teknolojiye…

DEVAMINI OKU

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun “Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. “ . Türkiye Cumhuriyeti bir medeniyet projesidir. Medeniyet ise ancak bilim ve teknikte ilerleme kültür ve sanat alanlarında milli bir üretim ve toplumsal anlamda ahlaki erdemlerde yücelmek ile mümkündür. . Bundan dolayıdır ki Atatürk “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” diyerek Cumhuriyet meşalesini özgür düşünce, özgür irade sahibi Türk gençlerine emanet etmiştir. . Bugün emanet bizdedir. . Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yücelterek açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan…

DEVAMINI OKU

İmam-ı Maturidi’de Din-Siyaset İlişkileri

İmam-ı Maturidi’de Din-Siyaset İlişkileri Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ İmâm-ı Mâturîdî; “Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor‛ âyetinde geçen‚ emanet” kavramına sınırlandırıcı bir yorum getirmek yerine, korunması ve yerine getirilmesi gerekli haklar bağlamında Allah-alem, Allah-insan, insanla-insan arasında geçerli olan‚ her türlü emanet‛ görüşüyle daha kuşatıcı bir yorum yapmıştır. Âyetin “insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmeniz” pasajındaki çağrının, doğrudan Müslümanların yöneticilerini muhatap aldığını ifade eden İmâm-ı Mâtürîdi, emanetlerin ehline verilmesi tabirinden inanç farklılığı gözetmeksizin “uzmanlık‛ alanının öne çıkarılması, bu konuda inanç ayrımı yapmadan bu…

DEVAMINI OKU

Milli Kimliğimize Sahip Çıkan Yesevî

türkçe milli kimliğimiz

Neden Mâturîdî-Yesevî Felsefesi (7) Milli Kimliğimize Sahip Çıkan Yesevî Yanlış din ve tasavvuf anlayışında Kur’an Arapçasından anlaşılmadan okunmalı ki daha çok sevap kazanılsın(!) Hâlbuki yüce yaratıcı ve Kur’an’ın bizzat emri Kur’an’ın anlaşılarak okunmasıdır. Bu bağlamda Ahmet Yesevî, her millet kendi dilinde Kuran’ı anlayabilmeli ve ibadet edebilmeli esasına göre yaşamış, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen Kuran’dan anladıklarını Türkçe hikmetler şeklinde halkın anlayabileceği bir dilde şiirlerle izah etmeye çalışmış bu sayede İlim ile halkı buluşturmuştur. Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU

MEBSUT(31 Cilt) – Serahsi(KUYUDA YAZILAN KİTAP)

KUYUDA YAZILAN KİTAP Mebsut El-Mebsut, Hanefî fıkhını delilleriyle birlikte ele alan mevcut en hacimli eserdir. Aynı zamanda İslam Hukuku’nda, yer verdiği bütün görüşler hakkında tarafsız ve sistemli bir analiz yapan ilk kitaptır. Serahsî, müçtehitlerin (İslam hukuku bilginlerinin) görüşlerini, dayandıkları delillerin senetlerini ve bunlardan hüküm çıkarırken kullandıkları mantığı, karşı görüş sahiplerinin fikirlerini de zikrederek bir arada gösterir.

DEVAMINI OKU

MATURİDİDE BİLGİ PROBLEMİ – Hanifi ÖZCAN

Bilgi, çok eskiden beri filozofları meşgul eden bir konudur. Meselâ “bilgi nedir?” sorusunu Platon a kadar götürmek mümkündür. Yaklaşık XVIII. yüzyılın sonları ve XIX. yüzyılın ilk yarısında tam bir sistem olarak ortaya çıkan ve felsefenin ana problemlerinden biri olan “bilgi teorisi”, ya da epistemoloji üzerinde çok şey yazılmış ve söylenmiştir. Dinî epistemoloji, bir din felsefesi problemi olarak, bugün memleketimizde hemen hemen hiç ele alınmamış bir konudur ve bizde bu alanda yapılmış çalışmalar yok denecek kadar azdır. Mâtüridî, bir bilgi konusuyla eserine başlayan ve bu şekilde başlamayı adetâ bir gelenek halinde…

DEVAMINI OKU

Mutluluğun Kazanılması – Farabi

Fârâbî, MS 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk-İslâm filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslâm’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur. Fârâbî, Platon, Aristotelesçi siyaset felsefesini İslâm’la bağdaştırmak, uzlaştırmak çabası ve bu amaçla gerçekleştirmiş olduğu sistemiyle İslâm düşüncesini ve kendisinden sonra gelen diğer filozofları derinden etkilemiştir. Fârâbî’ye göre İslâm’ın çeşitli anlaşılma biçimleri veya anlaşılma seviyeleri mevcut olabilir ve nitekim de mevcuttur. Bu seviyelerden biri, onu üzerinde hiçbir ciddi zihinsel, akılsal işlemde bulunmadan gelenekçilerin savundukları biçimde olduğu gibi harfi harfine almak ve anlamaktır. Bu, sokaktaki insanın, sıradan…

DEVAMINI OKU

İdeal Devlet – Farabi

Fârâbî, MS 870-950 yılları arasında yaşamış büyük Türk-İslâm filozofudur. O, klasik Yunan felsefesi, özellikle Yunan siyaset felsefesi ile İslâm’ı birbiriyle uzlaştırmaya çalışmış olan ilk filozoftur. Fârâbî, Platon, Aristotelesçi siyaset felsefesini İslâm’la bağdaştırmak, uzlaştırmak çabası ve bu amaçla gerçekleştirmiş olduğu sistemiyle İslâm düşüncesini ve kendisinden sonra gelen diğer filozofları derinden etkilemiştir. Fârâbî’ye göre İslâm’ın çeşitli anlaşılma biçimleri veya anlaşılma seviyeleri mevcut olabilir ve nitekim de mevcuttur. Bu seviyelerden biri, onu üzerinde hiçbir ciddi zihinsel, akılsal işlemde bulunmadan gelenekçilerin savunduklan biçimde olduğu gibi harfi harfine almak ve anlamaktır. Bu, sokaktaki insanın, sıradan…

DEVAMINI OKU

MATURİDİ’NİN AKİDE RİSALESİ ve ŞERHİ – Saim YEPREM

İslâm tefekkür tarihi içinde, iman esaslarının ve dolayısıyle İslâm dininin felsefesini yapan kelâm ilminin önemi yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından kabul edilen bir husustur. İbn Küllâb el-Basrî yi, hatta “tekvin” ve “halku l-Kur ân” konusunda kelâmı bir yaklaşım sergileyen Halku efâli l-ibâd adlı eseriyle Buhârî yi göz önünde bulundurduğumuz takdirde hicri III. asırdan başlatabileceğimiz Ehl-i sünnet kelâmının tefekkür tarihimizdeki yeri ise başka bir önem taşır. Zira sünnî kelâm ekolleri büyük Müslüman çoğunluğunu asırlar boyu kendine bağlamayı başarmış ve literatürümüze hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından pek zengin eserler kazandırmıştır. Bibliyografik…

DEVAMINI OKU

Uydurma Olduğuna İttifak Edilen Hadisler – Aliyyü’l Kari

Mevzu (Uydurma) Hadisler; Peygamberimiz’e yamanan, uydurulmus, asilsiz sözler ya da onun mübarek sözü olmadigi halde ona nisbet edilen baska zevata ait güzel sözlerdir. Sahabe ve Tabiin döneminden sonra dini lekeleme ve karalama amaciyla kasitli olarak hadis uyduranlar oldugu gibi, ticari kazanç arzusuyla hadis uyduran çikarcilar, yöneticilere sirin görünmek amaciyla hadis uyduran dalkavuklar veya insanlar ibadete, hayra, iyilige davet etme gibi kendilerine göre iyi niyetle hadis uyduran safdil kimseler de olmustur. Ancak mütehassis, münekkid, mütteki Islam alimlerinin ihlasli gayretleriyle hadis uydurmacilari ve uydurduklari hadisler tek tek tesbit edilmis, dinin nezaheti ve…

DEVAMINI OKU

MATURİDİ’DE AHLAK – Sami ŞEKEROĞLU

Dünyadaki ahlakî konumunu, imkân ve kabiliyetlerini bilen birey, sorumluluk ve yükümlülüğünün de o denli farkında olan kişidir. Kant’ın dediği gibi, “Düşüncenin temeli etik bir kaygıdır: Kendi ölçümüzde insanlık onurunu kurtarmak.” Doğaldır ki insanlık onurunu zedelemekten koruma kaygısı Tanrı’nın sonsuz gücü karşısında özgür birey gerçeğinin buharlaşmasına izin vermeyecektir. Bu varoluşsal ahlaki kaygıyı ruhunun derinliklerinde duyduğunu gördüğümüz büyük din bilgini Matüridi, bir insan olarak sınırının nerede başlayıp nerede bittiğinin farkında olmakla birlikte, görüşlerini kendi imkân ve potansiyelini de göz ardı etmeyen bir üslupla sunmaktadır.

DEVAMINI OKU

İSLAMDA DİNİ TEFEKÜRÜN YENİDEN TEŞEKKÜLÜ

İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü” adlı eseri önemli kılan ilk sebep, düz yazı türünden kaleme alınmış olmasıdır. İkincisi ise Muhammed İkbal’in öteki bütün eserlerinden daha güncel, geniş kapsamlı ve büyük yankı uyandıran bir nitelik taşımasıdır. Bu kitap, İkbal’in din, tasavvuf, düşünce dinamizmi ve çağdaş dünyada Müslümanların durumu konularında neler düşündüğünü bize doğrudan ve herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlatmaktadır. Ayrıca bu eser, çağımızda İslamın metafizik sisteminin tümünün ele alındığı tek eser olarak da kabul edilebilir. Dahası Batı ‘biliminin’ önemi üzerinde de durulmuş, onun gerçek değeri büyük bir ustalıkla ortaya…

DEVAMINI OKU

Amelde Hanefi, İtikatta Maturidi

Antalya’nın Kepez bölgesinde kurulan ve kısa adı BİZDEYAR İlim Kültür Gençlik Eğitim Hizmetleri Derneğinin sık sık gerçekleştirdiği toplantılarına bu hafta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim görevlisi Enver Sarıca konuk oldu. Sarıca, 1070 yıl önce yaşamış İmam Maturidi’nin günümüze ışık tuttuğunu, İmam-ı Azam’ın öğretilerini kendisine rehber edindiğini anlattı. Resul’ün anlamının ‘seçilmiş insan olduğunu dile getiren Sarıca, “geçmiş peygamberlere saygı, biz Müslümanlar’a özgüdür, başka hiçbir dinde yoktur. Biz Türkler genel olarak amelde hanefi, itikatta maturidiyiz” dedi. “Maturidiye göre, dinin öğrenilmesinde iki bilgi kaynağı vardır. Nakil ve Akıldır”diyen Sarıca, “Nakilden maksat, Kur’an…

DEVAMINI OKU

Akıl mı, Vahiy mi?

ayşe sucu

Kur’an- Kerim’in temel akidelerinden biri, vahyin tarihsel sürekliliğidir. Hayatın devamlılığı ve organik bir süreç oluşu vahyin bakışında önem arz eder. Bu zihin tarihi için de geçerlidir. Dolayısıyla bütün ilahi kitaplara iman esastır. İslam vahyinin anlaşılması noktasında, ilk dönem içinde problem yaşanmadığı görülür. Çünkü bizzat Peygamber eliyle her ayet hayata taşınmaktadır. Canlı Kur’an nitelemesi bundan dolayıdır. Peygamberimizin vefatını müteakip, vahyin anlaşılması ile ilgili farklı yaklaşımlar, tartışmaları da beraberinde getirir. Burada  ortaya çıkan en önemli husus, İlahi olan ( metin) üzerinde beşeri bilincin/farkındalıkların farklılığıdır… Vahyin insan için gelmiş olması/insanla buluşması, ilahi bilginin…

DEVAMINI OKU

YURTTAŞ MIYIZ, TEBAA MIYIZ?

Mustafa KIZIKLI/edebiyatciturk.com Her kişinin kendisi ve çevresindeki insanlar için sorması gereken bir soru var. “Yurttaş” mıyız, “Tebaa” mıyız? Çevremizde kim yurttaş kim tebaa? Yurttaş; sorgulama, yorumlama, bağımsız karar verme yeteneklerine sahip, aynı vatanda yaşayan kişilerden her biridir. Yani fikri hür, vicdanı hür bireydir, vatandaştır. Tebaa; sözlükte “uyruk” anlamına gelmekle beraber, asıl olarak, bir kimsenin, bir olgunun etkisi altında olan, körü körüne bağlanan, kulluk seviyesinde gözü kapalı inanan bireylerdir. Yani fikri ve vicdanı hür olmayanlardır. Cumhuriyetle beraber, bazıları yurttaş olmanın erdemleriyle bezenirken, bazıları da ısrarla tebaa, hatta köle kalmaya devam etmiştir.…

DEVAMINI OKU

Mucit Çıkarmak

  EDREMİT’TEN  Mucit Çıkarmak Geçen hafta Trabzon’da bir yemekte Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar “Bizim ülkemizde konumu nedeniyle mucit çıkmaz.Bundan dolayı çocuklarımızı iyi birer ara elamanı olarak yetiştirelim” demiştir.Bu sözleri nedeniyle Sayın Bakan eleştirilmiştir.Bizde bu yazımızda Sayın Bakanı eleştireceğiz.İnternet haberlerinde bakanın tarihi bilmediği yazıyordu.İslam dünyasında Farabi, İbni Sina,Ömer Hayyam, İbni Haldun v.d.bilim adamı yetiştiğini ve bunların buluşları ile Rönesans’ın başladığı haber yapıldı.Biz önce uygarlığın nasıl geliştiği üzerinde duralım.Çünkü bu evrensel kurala göre icatlar ortaya çıkar ve uygarlık oluşur.İslam dünyası da bu evrensel kurala uyarak uygarlığını oluşturmuştur. Önce şunu bilelim ki…

DEVAMINI OKU

Atatürk laikliği İmam Maturidi’nin yoludur

‘Biz amelde Hanefi, itikatta Maturidiyiz’, dedi Meclis’te Seyit Bey. Bu konuşmayı ona Atatürk yazdırdı. Atatürk’ün laikliği Hanefi ve Maturidi çizgidir. ‘Dindar birey laik olabilir’ anlayışıdır bu K. Irak’a harekât Barzani’ye karşı yapılacak. Zira pankürdizmi savunmaya başladı. Barzani, ‘Ben bir daha kimsenin Türkiye’ye saldırmasına imkân vermeyeceğim’ diyene dek sürecek harekât Kürtler kendi kaderini tayin hakkını kullandı. Birlikte verilen İstiklal Savaşı, Misak-ı Milli hakkın sonuna dek kullanıldığını gösterir. Bu hak tarihte bir kez kullanılır. İki kez değil

DEVAMINI OKU

EVET ATATÜRK MATURİDİ MEŞREBDİ Teoloji Bilmeyen Neden Devlet Yönetemez

      Mustafa Kemal, tefsirin de Maturidi itikadı üzerine yapılmasını istemişti!  *** Geçtiğimiz günlerde, Emekli Büyükleçi Gündüz Aktan, bir mülakatında CHP’de değil de MHP’de siyaset yapmasını iki sebebinden birinin CHP’nin laiklik konusunda Atatürkçü Doktrin’den belirgin bir sapma göstermiş olmasına bağlıyordu. Aktan, Mustafa Kemal’in İmam Maturidi anlayışında olduğunu, ‘biz amelde Hanefi, itikatta Maturridiyiz’ sözlerini Meclis kürsüsünden Seyit Bey’in yaptığı konuşmaya koydurmasıyla ilan ettiğini de ima etti. Konu geçtiğimiz haftalarda basında çok tartışıldı. Örneğin, ‘herşeyi bilen adam’ Taha Akyol, konuşmayı Mustafa Kelam’in yazdırdığına pek kani olmadığını ifade etti ve sonra da…

DEVAMINI OKU

Maturidi ufkumuzu açıyor

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Uluslararası Sempozyumda duygulu anlar yaşandı. Dünya’nın dört bir yanından bilim adamları geldi… Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın organize ettiği uluslararası sempozyuma başta ülkemizdeki üniversitelerin ilahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri olmak üzere ABD, İngiltere, Fransa, İsviçre, Ürdün, Özbekistan, Kazakistan, Suriye’den bilim adamları katıldı. Sempozyumda sunulan tebliğlerin İSAV tarafından kitap olarak basılarak ilim adamlarının istifadesine sunulacağı bildirildi. Yerli ve yabancı bilim adamlarını buluşturan “Maturidi Sempozyumu”nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı…

DEVAMINI OKU

Türk ve Dünya Tarihi

Video açıldıktan sonra sol üst köşesinden listeyi açarak istediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. 1-MEZOPOTAMYA NEMRUD FIRAT TANRI RA FIRAVUN ANTIYOKUS TANRI ZEUS HERAKLES 2-ANTIK CAG DOGU BATI YUNAN ISKENDER TRUVA CANAKKALE HOMEROS ASTRONOMI 3-DINLER COK TANRILI TEK TANRILI MONOTEIZM MUSEVI HRISTIYAN MUSLUMAN 4-HZ IBRAHIM INANC TEK TANRILI DIN YAHUDILIK SEMAVI DINLER MONOTEIZM 5-MEKKE ISLAMIYETIN VE MUHAMMEDIN DOGDUGU KENT M S 622 KULTURLER 6-ISLAM TARIHI ISLAMIYET MUSLUMANLIK NASIL HIZLI YAYILDI BEDEVI 7-SURIYE EMEVILER ORTADOGU ORTACAG ROMA AVRUPADA KAVIMLER GOCU 8-FAS CINI ILMIYE BILIM DENEY M.S 830 SIMYA EBU YUSUF IBN-I ISAK EL KINDI…

DEVAMINI OKU